อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้
The president of maejouniversity

วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับอธิการบดี Professor Dr.Zosimo M. Battad และผู้บริหารของ University of the East ในการนี้ UE ได้มีการลงนามเป็นสมาชิกเครือข่าย ASEAN agricultural University Network (AAUN) ต่อเนื่องด้วยการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ Pampanga State Agricultural University

ปรับปรุงข้อมูล : 20/9/2566 8:46:31     ที่มา : อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 27

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

MJU THANK YOU PRESS PARTY 2023 ม.แม่โจ้ จัดสานสัมพันธ์ชาวแม่โจ้ – สื่อมวลชน
วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานเปิดงาน MJU Thank you Press Party 2023 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพบปะและขอบคุณสื่อมวลชน ประจำปี 2566 เพื่อกระชับความสัมพันธ์ชาวแม่โจ้ - พี่น้องสื่อมวลชน โอกาสนี้ มีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นายกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ และคณะสื่อมวลชนทุกแขนงเข้าร่วมงานคับคั่ง ณ ห้องเชียงทอง 1 ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ เชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านการเกษตรที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย ซึ่งกำลังจะก้าวสู่วาระครบรอบ 90 ปี ในปีพุทธศักราช 2567 ปัจจุบันมีคณะที่ทำการเรียนการสอนรวม 18 คณะ มีหน่วยงานสนับสนุนระดับสำนัก ได้แก่ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ สำนักหอสมุด และสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร ซึ่งผู้บริหารทุกท่านเกือบทั้งหมดที่ไม่ได้ติดภารกิจก็ได้มาร่วมพบปะและขอบคุณสื่อมวลชนในครั้งนี้ด้วย การจัดกิจกรรมมหาวิทยาลัยแม่โจ้พบปะและขอบคุณสื่อมวลชน (MJU Thank You Press Party 2023) เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านที่ได้มีส่วนในการเผยแพร่ข่าวสารกิจกรรม งานวิจัยต่าง ๆ ซึ่งล้วนเป็นผลประโยชน์แก่ภาคประชาสังคมให้สามารถนำไปต่อยอด ขอขอบคุณสื่อมวลชนทุกแขนงที่ให้การอนุเคราะห์มหาวิทยาลัยแม่โจ้มาโดยตลอด ขอบคุณเครือข่ายทุกภาคส่วนที่ได้ให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ด้วยดี ขอให้ทุกท่านคิดถึงแม่โจ้ในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยแห่งชีวิต มหาวิทยาลัยของประชาชน มหาวิทยาลัยของชาวเชียงใหม่ที่มุ่งสร้างประโยชน์เพื่อสังคมร่วมกับทุกท่านต่อไป” ด้าน รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปีพุทธศักราช 2567 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะครบรอบวาระ 90 ปี แห่งความภาคภูมิใจในการเป็นแหล่งภูมิปัญญาทางการเกษตรที่สำคัญมาอย่างยาวนาน โดยกำหนดให้มีการจัดงานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี ด้วยแนวคิด เกษตร | อาหาร | สุขภาพ ในวันที่ 16 – 24 ธันวาคม 2566 ดังนั้น กิจกรรมในวันนี้จึงได้นำส่วนหนึ่งของงานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี ซึ่งเป็นผลงานวิจัยไฮไลต์ 9 เรื่อง ได้แก่ * กำเนิดข้าวหอมแม่โจ้ รางวัล "Gold Award" ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 ผลงานของทีมนักวิจัยหน่วยความเป็นเลิศด้านการปรับปรุงพันธุ์ข้าวมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดย ผศ.ดร.วราภรณ์ แสงทอง คณะวิทยาศาสตร์ * พันธุ์พืชชื่อพระราชทาน จาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พัฒนาโดย ผศ.ฉันทนา วิชรัตน์ และสาขาพืชผัก ซึ่งได้ถวายงานโครงการปรับปรุงพันธุ์ผักและผลิตเมล็ดพันธุ์ ผักให้แก่ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริมาโดยตลอด ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยแม่โจได้รับชื่อพระราชทานเป็นพันธุ์พืชใหม่ จำนวน 14 ชนิด * องค์ความรู้ลำไยแม่โจ้ โดย ผศ.พาวิน มะโนชัย “มิสเตอร์ลำไยแม่โจ้” ได้เผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการผลิตลำไย สู่เกษตรกรผู้ปลูกลำไยอย่างกว้างขวาง * กล้วยไม้รองเท้านารี แม่โจ้ 90 ปี ดอกมีสี เขียว ขาว เหลือง ได้รับเกียรตินิยม ระดับ AM/RHT 83.85 คะแนน จากสมาคมพฤษชาติแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ พัฒนาโดย นายธนวัฒน์ รอดขาว นักวิชาการเกษตร ชำนาญการพิเศษ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร * ปทุมมาแม่โจ้ เพื่อเกษตรกรไทย ปทุมมา3Nแม่โจ้ พืชพันธุ์ใหม่ของโลก สวย โตเร็ว ทนโรค พัฒนาโดย ผศ.ดร.เฉลิมศรี นนทสวัสดิ์ศรี คณะผลิตกรรมการเกษตร * ตั๊กแตนแม่โจ้แพร่ ดัชนีชี้ความสมบูรณ์ผืนป่า คุณค่าที่ควรอนุรักษ์ ค้นพบโดย รศ.ดร. แหลมไทย อาษานอก มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ * ปลาค้อ นักอนุรักษ์บนดอยสูง ค้นพบโดย รศ.ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ * ผลิตภัณฑ์สุขภาพจากดอกเอื้องคำ กล้วยไม้สมุนไพร พืชอนุรักษ์ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้วิจัยและพัฒนาต่อยอด โดยทีมนักวิจัย อพ.สธ.แม่โจ้ * นวัตกรรมเชิงพาณิชย์ผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ “ซินไบโอติค” และ “แบล็คซิล” พัฒนาโดย Agri Inno Excellent Center มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมจัดเมนูสุดพิเศษเพื่อสุขภาพ ที่มาจากผลงานนวัตกรรม องค์ความรู้ ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เช่น ได้แก่ลำไยสอดไส้เข้าวเหนียวมูล (ข้าวเหนียวหอม กข-แม่โจ้ 2) ซูชิปลาทูน่าซาซิมิ (ข้าวหอมแม่โจ้+ปลาทูน่า แม่โจ้-ชุมพร) รวมถึงเมนูจากผลงานวิจัยอีกหลายเมนู ให้สื่อมวลชนได้ชิม และเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานต่อไป บรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างอบอุ่น สนุกสนาน ประทับใจ มีกิจกรรมนันทนาการสานสัมพันธ์พี่น้องสื่อมวลชนและคณะผู้บริหาร พร้อมมอบของขวัญพิเศษแทนคำขอบคุณ ร่วมกระชับความสัมพันธ์อันดีของพี่น้องชาวสื่อฯ
29 กันยายน 2566     |      10
มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2566 ได้ให้ความเห็นชอบแผนบริหารมหาวิทยาลัยและปฏิบัติการมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เรียบร้อยแล้ว และมหาวิทยาลัยได้มีดำเนินการประชุมหารือและเจรจาต่อรองตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตัวชี้วัดเพื่อประกอบการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน แล้วนั้น ดังนั้นเพื่อให้ลงนามคำรับรองการปฏิบัติการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้มีการจัดพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในครั้งนี้ขึ้น โดยมีส่วนงานเข้าร่วมพิธีลงนามประกอบด้วย 18 คณะ 3 สำนัก พิจารณาลงนามตัวชี้วัดทั้งสิ้น 48 ตัวชี้วัดประกอบด้วย 1. ตัวชี้วัดที่ลงนามทุกส่วนงาน จำนวน 36 ตัวชี้วัด 2. ตัวชี้วัดที่ให้ส่วนงานเลือกลงนาม จำนวน 8 ตัวชี้วัด 3. ตัวชี้วัดเฉพาะมหาวิทยาลัย ส่วนงานไม่ต้องลงนามจำนวน 4 ตัวชี้วัด โดยได้จัดพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย สำนักงานมหาวิทยาลัย วันพุธที่ 27 กันยายน 2566
28 กันยายน 2566     |      10