อธิการบดี

รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้

รองอธิการบดี

รักษาการแทนรองอธิการบดี/รักษาการแทนผู้อำนวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานมหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยอธิการบดี