อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้
President of Maejo University

เลขานุการอธิการบดี 0-5387-3023
ช่วยปฎิบัติงานเลขานุการอธิการบดี 0-5387-3022

เลขานุการ (รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง) 0-5387-3012
เลขานุการ ( รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล ) 0-5387-3028
เลขานุการ ( รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล ) 0-5387-3023
เลขานุการ ( ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย ) 0-5387-3027
เลขานุการ ( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา ศรีนฤวรรณ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ ) 0-5387-3025