อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้
President of Maejo University
2567
คำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เกี่ยวกับการมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้ รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี กำกับการดูแล กำกับการบริหารงาน สั่งและปฏิบัติการแทนอธิการบดี จำนวน7ฉบับ อว69.2.1/ว221 ลงวันที่ 17/11/66
ส่งสำเนาคำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้รักษาการแทนอธิการบดี การแต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี การแต่งตั้งรักษาการแทนรองอธิการบดี การแต่งตั้งรักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี และการมอบหมา
mjuคำแถลงนโยบาย รัฐมนตรี history_66pdf.pdf
คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา 2566
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง เลื่อนกำหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2565-2566 (ครั้งที่ 46)
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้

สำนักงานเลขานุการอธิการบดี ชั้น4 งานอำนวยการ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
63 ม.4  ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290

โทรศัพท์ เลขานุการอธิการบดี 0-5387-3022-3  Admin : veerayut@mju.ac.th  WeChat ID : veeporplus
สารบรรณกลาง  0-5387-3013   อีเมล : saraban_mju@mju.ac.th