อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้
President of Maejo University