อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้
President of Maejo University
วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิากายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าพบ Prof. Dr. Fuh-Jyh Jan อธิการบดี National Chung Hsing University หารือความร่วมมือทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรระหว่างกัน  ทั้งนี้ รองศาสตราจารรย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีได้มอบของที่ระลึกในโอกาสแสดงความยินดีกับ Prof. Dr. Fuh-Jyh Jan ในโอกาสเข้ารับดำรงตำแหน่งอธิการบดีใหม่ ณ ห้องรับรองอธิการบดี ชั้น4 สำนักงานมหาวิทยาลัย National Chung Hsing University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
ปรับปรุงข้อมูล : 3/11/2566 13:58:58     ที่มา : อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 220

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวล่าสุด

ที่ปรึกษาอธิการบดี ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่าย สังกัดสำนักมหาวิทยาลัย มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร. วีระพล ทองมา ในโอกาสที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้อีกวาระหนึ่ง
วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00 น. นางศรีกุล นันทะชมภู ที่ปรึกษาอธิการบดี พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่าย สังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย เป็นตัวแทนบุคลากรสำนักงานมหาวิทยาลัยมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร. วีระพล ทองมา ในโอกาสที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้อีกวาระหนึ่ง ณ ห้องประชุม 401 สำนักงานเลขานุการ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
13 มิถุนายน 2567     |      31
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ต้อนรับคณะสำรวจพื้นที่ผู้มีประสบการณ์ด้านวิศวกรรมจราจรการแก้ไขจุดเสี่ยงของถนน
วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมศิขรินทร์ กองพัฒนานักศึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอแม่โจ้ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยคณะทำงานผู้รับผิดชอบโครงการ "มาตรการองค์กรมหาวิทยาลัยแม่โจ้" ให้การต้อนรับคณะสำรวจพื้นที่ผู้มีประสบการณ์ด้านวิศวกรรมจราจรการแก้ไขจุดเสี่ยงของถนน ในโอกาสเข้าร่วมหารือ การสำรวจ การแก้ไขจุดเสี่ยงของถนน และให้ข้อเสนอแนะต่อการขับเคลื่อนโครงการในพื้นที่อื่นๆของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ต่อไป
13 มิถุนายน 2567     |      19
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อมจัดพิธีเปิดฐานเรียนรู้การออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน (Universal Design: UDC) และกิจกรรมเสวนาทางวิชาการเรื่องสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมอาคารที่เป็นมิตรกับทุกคน
วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้เกียรติเป็นประธานร่วมตัดริบบิ้นในพิธีเปิดฐานเรียนรู้การออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อคนทุกคน (Universal Design Center : UDC) พร้อมทั้งกล่าวเปิดกิจกรรมเสวนาวิชาการ เรื่อง สภาพแวดล้อมและนวัตกรรมอาคารที่เป็นมิตรกับทุกคน และได้เดินชมฐานเรียนรู้ฯ พร้อมด้วย คุณประวิทย์ ตันฑ์ทวี กรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยแม่โจ้ รองศาสตราจารย์ศิริชัย หงษ์วิทยากร ที่ปรึกษาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ อาจารย์ ดร.โชคอนันต์ วาณิชย์เลิศธนาสาร คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิกานต์ ปุระพรหม ผู้ช่วยคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และหัวหน้าศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อคนทุกคนภูมิภาคเหนือ ชมรม global campus แม่โจ้ ชมรมทูตอารยสถาปัตย์เชียงใหม่ ตัวแทนจากเทศบาลเมืองแม่โจ้ เทศบาลตำบลหนองแหย่ง เทศบาลนครเชียงใหม่ เทศบาลตำบลแม่แฝก เทศบาลตำบลสันนาเม็ง และเทศบาลตำบลสันป่าเปา เข้าร่วมงานดังกล่าว ณ ห้อง Co-working อาคารปฏิบัติการภูมิทัศน์ ทั้งนี้ คณะได้ดำเนินกิจกรรมเสวนาวิชาการ ในหัวข้อ “สถานการณ์สังคมผู้สูงวัยและการตื่นตัวเพื่อสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรกับทุกคน” โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิชา สุขกาย หัวหน้าศูนย์การออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (UDC CRRU) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ช่อเพรชร พานระลึก หัวหน้าศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน มหาวิทยาลัยนเรศวร (UDC NU) และคุณณิชกานต์ พิทยาภรณ์ ตัวแทนศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (UDC CMJU) ร่วมเป็นวิทยากรในการเสวนาฯ และกิจกรรมเสวนาวิชาการในหัวข้อ “สถานการณ์สังคมสูงวัยและการตื่นตัวเพื่อสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรกับทุกคน โดยได้รับเกียรติจาก คุณพนินาท รัตนยุวัน ตัวแทนจากบริษัท โตโต้ (ประเทศไทย) จำกัด คุณธีราภรณ์ จรดล ตัวแทนจากบริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด และคุณอมรรัตน์ ตรีปรียะชญา ตัวแทนจากบริษัท เวลคราฟท์ โปรดัคส์ จำกัด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันธุ์ระวี กองบุญเทียม รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการและมาตรฐานการศึกษา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิกานต์ ปุระพรหม ร่วมเป็นวิทยากรในการเสวนาฯ ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
11 มิถุนายน 2567     |      47