อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้
President of Maejo University

วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. ที่ห้องสำนักงานเลขานุการอธิการบดี สำนักงานมหาวิทยาลัย นำโดยคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิกราน หอมดวง พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรวิทยาลัยพลังงานทดแทน เข้าพบ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อขอพรเนื่องในโอกาสประเพณีปี๋ใหม่เมือง พ.ศ. 2567

ปรับปรุงข้อมูล : 18/4/2567 18:52:29     ที่มา : อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 56

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ต้อนรับผู้บริหารกระกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการลำไยคุณภาพ
วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น5 สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดีกล่าวต้อนรับ ดร.ธนสาร ธรรมสอน ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี นายรัตนะ สวามีชัย คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายนิรันดร์ มูลธิดา รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และในคณะ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานการบริหารการจัดการลำไยคุณภาพ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนและพัฒนาตลาดสินค้าและผลิตภัณฑ์ลำไยในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือ ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้าง Platform กลางเพื่อเชื่อมโยงตลาดสินค้าและผลิตภัณฑ์ลำไยทั้งในและต่างประเทศ สร้างภาพลักษณ์ของสินค้าและผลิตภัณฑ์ลำไยให้เป็นที่รู้จักและผู้บรีโภคเข้าถึง
20 พฤษภาคม 2567     |      21
Math แม่โจ้ อันดับ 2 ของประเทศ จากการประกาศผลของ SCImago 2024
??Math แม่โจ้ อันดับ 2?? ของประเทศ???? จากการประกาศผลของ SCImago 2024สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับการจัดอันดับ ที่โดดเด่น ติดอันดับ 2 ของประเทศ ในด้านการวิจัย นวัตกรรม และสังคม ประเภทสาขาวิชา Mathematics (ระดับประเทศ) จากมหาวิทยาลัย 20 แห่ง ในประเทศไทยโดยการประกาศผลของ SCImago Institutions Ranking ประจำปี 2024 ซึ่งมีเกณฑ์การพิจารณาจากผลงาน 3 ด้าน ดังนี้1. ด้านการวิจัย (Research 50%) ที่พิจารณาจากจำนวนผลงานการตีพิมพ์ เผยแพร่ จำนวนการอ้างอิง จำนวนผู้เขียน ที่เกี่ยวข้องกับผลงานวิชาการและผลงานวิจัย ของสถาบันนั้น ๆ ในฐานข้อมูลทางวิชาการ SCOPUS2. ด้านนวัตกรรม (Innovation 30%) พิจารณาจากด้านความรู้ที่เป็นนวัตกรรม สิทธิบัตร หรือผลงานตีพิมพ์ทางวิทยาศาสตร์ จากสถาบันที่อ้างถึงในสิทธิบัตร โดยพิจารณา ข้อมูลมาจาก PATSTAT3. ด้านสังคม (Societal 20%) พิจารณาจาก ขนาดของเว็บ จำนวนหน้าเว็บ ที่เชื่อมโยงกับ URL ของสถาบัน จำนวนเครือข่าย (subnets) ที่เชื่อมโยง การเข้าถึงกับเว็บไซต์ของสถาบันนั้น และปริมาณเอกสาร และข่าวสารต่าง ๆ ของสถาบันที่เผยแพร่อยู่ใน social mediaที่มา: https://www.scimagoir.com/rankings.php?country=THA&area=2600&ranking=Cr. Math แม่โจ้
14 พฤษภาคม 2567     |      29
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง
วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2567 ที่ห้องประชุม E117 ชั้น1 อาคารเรียนรวมสาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะพยาบาลศาสตร์ทั้งนี้โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพ “พยาบาลพี่เลี้ยง” สำหรับพยาบาลในแหล่งฝึกให้มีความเชี่ยวชาญด้านการสอนในคลินิกและแสดงบทบาทของพยาบาลพี่เลี้ยงในด้านการสอน การนิเทศและส่งเสริมศักยภาพและเจตคติที่ดีของนักศึกษาพยาบาล รวมถึงเป็นการพัฒนาความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและสถานบริการ
13 พฤษภาคม 2567     |      29