อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้
President of Maejo University

วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้เกียรติเป็นประธานร่วมตัดริบบิ้นในพิธีเปิดฐานเรียนรู้การออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อคนทุกคน (Universal Design Center : UDC) พร้อมทั้งกล่าวเปิดกิจกรรมเสวนาวิชาการ เรื่อง สภาพแวดล้อมและนวัตกรรมอาคารที่เป็นมิตรกับทุกคน และได้เดินชมฐานเรียนรู้ฯ พร้อมด้วย คุณประวิทย์ ตันฑ์ทวี กรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยแม่โจ้ รองศาสตราจารย์ศิริชัย หงษ์วิทยากร ที่ปรึกษาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ อาจารย์ ดร.โชคอนันต์ วาณิชย์เลิศธนาสาร คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิกานต์ ปุระพรหม ผู้ช่วยคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และหัวหน้าศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อคนทุกคนภูมิภาคเหนือ ชมรม global campus แม่โจ้ ชมรมทูตอารยสถาปัตย์เชียงใหม่ ตัวแทนจากเทศบาลเมืองแม่โจ้ เทศบาลตำบลหนองแหย่ง เทศบาลนครเชียงใหม่ เทศบาลตำบลแม่แฝก เทศบาลตำบลสันนาเม็ง และเทศบาลตำบลสันป่าเปา เข้าร่วมงานดังกล่าว ณ ห้อง Co-working อาคารปฏิบัติการภูมิทัศน์ ทั้งนี้ คณะได้ดำเนินกิจกรรมเสวนาวิชาการ ในหัวข้อ “สถานการณ์สังคมผู้สูงวัยและการตื่นตัวเพื่อสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรกับทุกคน” โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิชา สุขกาย หัวหน้าศูนย์การออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (UDC CRRU) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ช่อเพรชร พานระลึก หัวหน้าศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน มหาวิทยาลัยนเรศวร (UDC NU) และคุณณิชกานต์ พิทยาภรณ์ ตัวแทนศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (UDC CMJU) ร่วมเป็นวิทยากรในการเสวนาฯ และกิจกรรมเสวนาวิชาการในหัวข้อ “สถานการณ์สังคมสูงวัยและการตื่นตัวเพื่อสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรกับทุกคน โดยได้รับเกียรติจาก คุณพนินาท รัตนยุวัน ตัวแทนจากบริษัท โตโต้ (ประเทศไทย) จำกัด คุณธีราภรณ์ จรดล ตัวแทนจากบริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด และคุณอมรรัตน์ ตรีปรียะชญา ตัวแทนจากบริษัท เวลคราฟท์ โปรดัคส์ จำกัด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันธุ์ระวี กองบุญเทียม รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการและมาตรฐานการศึกษา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิกานต์ ปุระพรหม ร่วมเป็นวิทยากรในการเสวนาฯ ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ปรับปรุงข้อมูล : 11/6/2567 19:44:54     ที่มา : อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 54

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวล่าสุด

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมประกอบพิธีสรงน้ำพระราชทานองค์พระนอนขอนตาลและพระเจดีย์ ประจำปี 2567 ณ วัดลัฎฐิวัน (วัดพระนอนขอนตาล)
วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2567 เวลา 17.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วย นางกัณณิกา ข้ามสี่ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมประกอบพิธีสรงน้ำพระราชทานองค์พระนอนขอนตาลและพระเจดีย์ ประจำปี 2567 ณ วัดลัฎฐิวัน (วัดพระนอนขอนตาล) ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ในการนี้ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานในพิธี ได้จุดเทียนธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เพื่อประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา จากนั้นได้เปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายสักการะ เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ก่อนเริ่มพิธีสรงน้ำพระราชทาน โดยเจ้าหน้าที่ได้ทำการลั่นฆ้อง จำนวน 3 ครั้ง เพื่อเป็นปฐมฤกษ์ในการสรงน้ำพระราชทานแก่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัด จำนวน 5 จุด ประกอบด้วย องค์พระพุทธรูปพระนอนขอนตาลศักดิ์สิทธิ์ , พระพุทธรูปได้ดั่งสมใจนึกปรารถนา , พระพุทธรูปพระพุทธเจ้าทันใจ , พระเจดีย์ และพระพุทธรูปพระเจ้าทันใจสวัสดิสิทธิรัตน์นพบุรี 720 ปี ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้อัญเชิญผ้าไตรพระราชทาน จำนวน 10 ไตร ถวายแด่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ที่ร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ในครั้งนี้ด้วย
22 มิถุนายน 2567     |      15
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567
วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ , ดร.ขุนศรี ทองย้อย นายกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับผู้ปกครองในโครงการผู้บริหารพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ประจำปี 2567 ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ปกครองได้รู้จักและรับทราบถึงนโยบายของมหาวิทยาลัยและแนวทางการใช้ชีวิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยตลอดหลักสูตร รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาแบ่งเบาภาระผู้ปกครองณ ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
22 มิถุนายน 2567     |      16
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ หารือในการสานต่อกิจกรรมตามความร่วมมือทางวิชาการ และติดตามประเมินผลโครงการฝึกอบรมระยะสั้นให้กับข้าราชการของกระทรวงเกษตรและปศุสัตว์
วันที่ 17 มิถุนายน 2567 (ช่วงบ่าย) รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ได้ไปเยือนกระทรวงเกษตรและปศุสัตว์ ราชอาณาจักรภูฏาน เพื่อหารือในการสานต่อกิจกรรมตามความร่วมมือทางวิชาการ และติดตามประเมินผลโครงการฝึกอบรมระยะสั้นให้กับข้าราชการของกระทรวงเกษตรและปศุสัตว์ ทั้งนี้ ได้เยี่ยมชมฟาร์มเกษตรและปศุสัตว์ของกระทรวงด้วยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ กระทรวงเกษตรและปศุสัตว์ ราชอาณาจักรภูฏาน ได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจทางวิชาการ (MOU) และสานต่อกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการ ด้านทุนการศึกษา โครงการจัดฝึกอบรมพัฒนาวิชาชีพระยะสั้น รวมทั้งการพัฒนาความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งทรัพยากรบุคคลและองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ของทั้งสองหน่วยงานมาอย่างยาวนาน โดยเริ่มต้นด้วยการได้รับทุนสนับสนุนจากสหภาพยุโรปเพื่อสนับสนุนภาค RNR (EUTCP) ระหว่างปี 2559 ถึง ปี 2563 โดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้จัดการฝึกอบรมพัฒนาวิชาชีพระยะสั้น 117 โครงการ ให้แก่บุคลากรของกระทรวงเกษตรและปศุสัตว์ จำนวน 624 ราย และทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ในหลักสูตรต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน 7 รายOn the afternoon of June 17, 2024, Associate Professor Dr. Weerapon Thongma, President of Maejo University, along with distinguished members of the University Council, the University Affairs Board, and the Dean of the International College, visited the Ministry of Agriculture and Livestock in the Kingdom of Bhutan. The visit aimed to discuss the continuation of activities under academic collaboration and to follow up and evaluate the short-term training programs for officials of the Ministry of Agriculture and Livestock. Additionally, they visited the ministry's agricultural and livestock farms.Maejo University and the Ministry of Agriculture and Livestock of the Kingdom of Bhutan have signed a Memorandum of Understanding (MOU) for academic collaboration. This partnership includes scholarship programs, short-term professional development training projects for Bhutanese personnel, and the development of cooperation in exchanging knowledge and human resources for the benefit of both entities. This collaboration began with funding support from the European Union to support the RNR sector (EUTCP) from 2016 to 2020, providing short-term training for 624 officials of the Ministry of Agriculture and Livestock of Bhutan and seven master's degree scholarships in various programs at Maejo University.
20 มิถุนายน 2567     |      19