อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้
President of Maejo University
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ต้อนรับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ในงานเสวนาเรื่อง " สกสว. หน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น5 สำนักงานมหาวิทยาลัย รองศาสตราจาร์ ดร.วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ์ รองผู้อำนวยการ และคณะ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ในงานเสวนา เรื่อง “สกสว. (Site visit) หน่วยงานที่ได้รับกสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม : เพื่อแลกเปลี่ยนและทำความเข้าใจการบริหารจัดการแผนงานและงบประมาณ ที่นำไปสู่การประเมินศัพยภาพของหน่วยงาน (Past Performance)”
1 มีนาคม 2567     |      23
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ บริษัทไฮโดรไทยจำกัด
 วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ห้องประชุมเอกภพวิทยา อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานต้อนรับร่วมลงนามในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ บริษัท ไฮโดรไทย จำกัด โดยมี คุณไพฑูรย์ ติโลกวิชัย ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด บริษัท ไฮโดรไทย จํากัด เป็นผู้แทนลงนามบันทึกความเข้าใจ     ทั้งนี้พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างองค์ความรู่และสร้างขีดความสามารถการบูรณาการด้านวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์ข้าว การใช้ปุ๋ย และการจัดการดิน เพื่อการเพาะปลูกข้าวร่วมกัน
29 กุมภาพันธ์ 2567     |      67
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะ "พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย" เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2567
วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 ที่บริเวณลานพระอนุสาวรีย์กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นางสาวกมลวรรณ นุชัย สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานวันสหกรณ์แห่งชาติประจำปี 2567 โดยการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย กล่าวต้อนรับ , รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ จรรยาสุภาพ นักสหกรณ์แห่งชาติ อ่านสาส์นวันสหกรณ์แห่งชาติจากนายกรัฐมนตรี สำหรับการจัดงานดังกล่าวนั้น คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ สันนิบาตสหกรณ์, ขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดเชียงใหม่ และผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมกันจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ วางพวงมาลาสักการะ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ "พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทยพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ มีพระนามเดิมว่า พระองค์เจ้ารัชนีแจ่มจรัส เป็นโอรสในกรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ และจอมมารดาเลี่ยม ประสูติเมื่อวันพุธที่ 10 มกราคม 2419 ขณะทรงดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมพาณิชย์และสถิติพยากรณ์ ทรงเล็งเห็นว่าการช่วยกู้ฐานะชาวนาให้พ้นจากภาวะหนี้สินพอกพูนได้นั้น ก็คือการจัดตั้งสหกรณ์ ทรงส่งเสริมให้มีการทดลองจัดตั้งสหกรณ์ขึ้นเป็นแห่งแรกคือ สหกรณ์วัดจันทร์ ไม่จำกัดสินใช้ที่จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2459 และทรงดำรงตำแหน่งนายทะเบียนสหกรณ์ พระองค์แรก โดยทรงเป็นผู้นำในการเผยแพร่อุดมการณ์สหกรณ์ การช่วยตนเอง และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จนเป็นที่แพร่หลายทั่วราชอาณาจักร ทรงส่งเสริมให้มีการกำหนดระเบียบ ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ต่างๆ คอยควบคุมการตรวจสอบสอบบัญชี การรับส่งเงินและแนะนำวิธีการดำเนินงานสหกรณ์ รวมทั้งพัฒนางานสหกรณ์จนมีการก่อตั้งสหกรณ์อื่นๆอย่างแพร่หลายไปทั่วประเทศ จนได้รับการยกย่องจาก กระบวนการสหกรณ์ ให้เป็น "พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย"ภาพ : คณะเศรษฐศาสตร์
27 กุมภาพันธ์ 2567     |      41
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมปาฐกถาในงาน Indonesian-Thailand Students Bilateral Meeting 2024 (อินโดนีเซีย) ผ่านระบบออนไลน์
วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.00 น, (ตามเวลาประเทศไทย) รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมปาฐกถาในงาน Indonesian-Thailand Students Bilateral Meeting 2024 ผ่านระบบออนไลน์ โดยมี Prof. Dr. Muhammad Abdy, M.Si. อธิการบดี Universitas Sulawesi Barat สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เป็นประธานเปิดงาน ทั้งนี้งานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้านวิชาการ โดยมีการบรรยายพิเศษในเรื่องของการเมือง การปกครอง การเกษตร และการท่องเที่ยว ตลอดจนเป็นเวทีในการหารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันต่อไป
26 กุมภาพันธ์ 2567     |      54
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะ จัดขึ้นโดย กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่
วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ที่โรงแรมเชียงใหม่แมริออทโฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมงานวันชาติญี่ปุ่นและฉลองวาระวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระจักรพรรดินารุฮิโตะ แห่งประเทศญี่ปุ่น เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 64 พรรษา โดยมีนายฮิกุจิ เคอิจิ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ให้การต้อนรับในการเข้าร่วมงานดังกล่าวโอกาสนี้ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ในนามของประชาชนชาวเชียงใหม่ ขอขอบคุณท่านกงสุลใหญ่ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกท่านของสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ที่ได้ทุ่มเทและมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เพื่อสร้างคุณประโยชน์แก่ท้องถิ่นนี้และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชาวญี่ปุ่นและชาวไทยในภาคเหนือ ให้แน่นแฟ้นและมั่นคง ยิ่งขึ้นสืบไป ทั้งนี้ เนื่องในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระจักรพรรดินารุฮิโตะ แห่งประเทศญี่ปุ่น ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 64 พรรษา ในนามของจังหวัดเชียงใหม่ ขอสมเด็จพระจักรพรรดิและสมเด็จพระจักรพรรดินี ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง มีพระชนมายุ ยิ่งยืนนาน และเป็นมิ่งขวัญของปวงพสกนิกรตลอดไป
23 กุมภาพันธ์ 2567     |      73
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ให้การต้อนรับเลขานุการโทฝ่ายการศึกษา สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย
วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้การต้อนรับ Mrs. Ann Y.H. Hsueh เลขานุการโทฝ่ายการศึกษา สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย ในการมาเยือนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อเข้าพบและแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ พร้อมนี้ ได้หารือเกี่ยวกับทุนการศึกษาต่อ ทุนเรียนภาษาจีน สำหรับนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ รวมทั้งได้มีการส่งบุคลากรจากสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) มาสอนภาษาจีนแมนดารินเพื่อพัฒนาทักษะให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้อย่างต่อเนื่อง
23 กุมภาพันธ์ 2567     |      70
พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เลขาธิการและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ประชุม ติดตามการปฎิบัติงานมูลนิธิโครงการหลวง และเปิดร้านจุดจำหน่ายสินค้าโครงการหลวงมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมูลนิธิโครงการหลวง และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยในปี 2567 มีกรอบการดำเนินงานวิจัยร่วมกัน 2 กรอบ ได้แก่ ด้านสังคมและการศึกษา มุ่งเน้นศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสังคมบนพื้นที่สูง รองรับการพัฒนาชุมชนสู่อนาคต และด้านนวัตกรรม ได้พัฒนาโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ กระบวนการอบแห้งพืช การผลิตเมล็ดพันธุ์ การพัฒนาพันธุ์พืชและเทคโนโลยีการผลิตพืช นวัตกรรมวิศวกรรมเครื่องมือเพื่อการเกษตรและแปรรูป การออกแบบระบบและการจัดเก็บฐานข้อมูลขนาดใหญ่ หรือ Big Data โครงการหลวงนอกจากนี้ ยังให้การสนับสนุนพื้นที่ของมหาวิทยาลัย ในโครงการกองทุนปุ๋ยอินทรีย์และไฮโดรโพนิกส์ โดยองคมนตรีได้เยี่ยมชมศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ด้วยจากนั้น ไปเปิดจุดจำหน่ายสินค้าโครงการหลวง ซึ่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้มอบอาคารคาวบอย แก่มูลนิธิฯ เพื่อเป็นจุดจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากการส่งเสริมเกษตรกรบนพื้นที่สูง เพื่อขยายช่องทางการกระจายสินค้าภายใต้มาตรฐานการผลิตของโครงการหลวง สอดรับเป้าหมายการเป็นมหาวิทยาลัยเกษตรอินทรีย์ มหาวิทยาลัยสีเขียว และมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศ โดยอยู่ในพื้นที่ตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ ด้านหน้ามหาวิทยาลัยฯ ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. ทุกวัน
21 กุมภาพันธ์ 2567     |      149
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 46 ประจำปีการศึกษา 2565-2566 (วันที่สอง)
วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์  2567  เวลา 13.02 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2565-2566 (ครั้งที่ 46) เป็นวันที่สอง โดยมีบัณฑิตจากคณะผลิตกรรมการเกษตร คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม วิทยาลัยพลังงานทดแทน  คณะเศรษฐศาสตร์ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว คณะศิลปะศาสตร์ และ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร เข้ารับมอบปริญญาบัตร จำนวน 906 ราย ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีรากฐานทางการเกษตรที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศ มีวิสัยทัศน์เป็น “มหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีความเป็นเลิศทางการเกษตรในระดับนานาชาติ” และพร้อมก้าวสู่ทศวรรษใหม่แห่งการเปลี่ยนแปลง การเป็นมหาวิทยาลัยกลุ่ม 2 ที่มุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยี และส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ของประเทศในการพัฒนาเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และบริการ  ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยแม่โจ้เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี จำนวน 58 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 22 หลักสูตร ระดับปริญญาเอก 10 หลักสูตร มีนักศึกษาจำนวน 19,009  คน  มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์ ที่หลากหลาย สู่การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ มีความร่วมมือกับหน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน ในการดำเนินงาน เพื่อสร้างสังคมแห่งเกษตรกรรมที่ทันสมัยและอุดมด้วยปัญญาพัฒนาต่อยอดงานวิจัยและรับใช้สังคมอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งร่วมกับชุมชนและสังคมสร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่การดูแลสุขภาวะ ที่ดี โดยมีการเกษตร เป็นรากฐาน ควบคู่กับการตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน
20 กุมภาพันธ์ 2567     |      129
ขอขอบคุณผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และทุกภาคส่วนที่เป็นกำลังสำคัญ ทำให้พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ ๔๖ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
ขอขอบคุณผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และทุกภาคส่วนที่เป็นกำลังสำคัญ ทำให้พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ ๔๖ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ขอแสดงความยินดีกับผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ โล่ศิษย์เก่าแม่โจ้ดีเด่น บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาทุกท่าน ขอให้ทุกท่านเดินทางกลับยังภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ และยินดีต้อนรับทุกท่านกลับสู่อ้อมอกแม่โจ้ “มหาวิทยาลัยแห่งชีวิต” ตลอดไปรองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมาอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗
19 กุมภาพันธ์ 2567     |      45
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 46 ประจำปีการศึกษา 2565-2566 (วันแรก)
วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 12.25 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2565-2566 (ครั้งที่ 46) เป็นวันแรก ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต เข้ารับมอบปริญญาบัตร จำนวน 1,033 ราย แยกเป็นระดับบัณฑิตศึกษา(ป.โท - ป.เอก) จำนวน 116 ราย ระดับปริญญาตรี 917 ราย ในการนี้ สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีมติอนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ให้แก่ผู้สร้างคุณประโยชน์ต่อองค์กรและสังคมประเทศชาติมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี จำนวน 10 ราย ดังนี้ผู้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 9 ราย ได้แก่ 1. นางสาวจารุวรรณ โชติเทวัญ ประธานสายบัญชี การเงิน ประธานสายการตลาดต่างประเทศ และ เลขานุการประธานกรรมการบริหาร บริษัท สหฟาร์ม จำกัด และบริษัทในเครือ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล2. นายเจริญ แก้วสุกใส ผู้บริหาร บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร3. นายโชตินรินทร์ เกิดสม (แม่โจ้รุ่น 53) รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์4. นายถาวร สงคราม (แม่โจ้รุ่น 54) ประธานกรรมการ บริษัท โอท๊อป-มาดเท่ จำกัด ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์5. นายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตติมศักดิ์ สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง6. นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการ กลุ่มมิตรผล ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ7. นายประธาน ปิ่นแก้ว (แม่โจ้รุ่น 49) ประธานกรรมการ บริษัท 9 แกลเลอรี่ จำกัด ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ8. พล.ต.อ. มนู เมฆหมอก กรรมการข้าราชการตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารศาสตร์9. นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัตแพร่ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการชุมชนผู้ได้รับปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 1 ราย ได้แก่1. นายสามารถ ลี้ธีระนานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สามารถเกษตรยนต์ จำกัด ปรัชญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
20 กุมภาพันธ์ 2567     |      884
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมผู้บริหาร ให้การต้อนรับและให้กำลังใจ บัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่ทยอยเข้ารายงานตัวตามขั้นตอน ในพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 256-2566 (ครั้งที่ 46)
วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมผู้บริหาร ให้การต้อนรับและให้กำลังใจ บัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่ทยอยเข้ารายงานตัวตามขั้นตอน ณ ลานอนันต์ปัญญาวีร์ อาคารอำนวย ยศสุข เพื่อเตรียมเข้าพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 256-2566 (ครั้งที่ 46) ที่จะมีขึ้นในวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยในปีนี้มีบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต จำนวน 2,059 ราย เข้าร่วมพิธี ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
15 กุมภาพันธ์ 2567     |      86
Shan Community College (SCC) รัฐฉาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เยือนมหาวิทยาลัยแม่โจ้หารือความร่วมมือทางวิชาการ
วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องรับรองอินทนิล ชั้น2 สำนักงานมหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร Shan Community College (SCC) รัฐฉาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ในโอกาสเยือนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ในการเข้าหารือความร่วมมือทางวิชาการด้านหลักสูตร การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ต่างๆระหว่างกันShan Community College, Myanmar visited Maejo University to discuss academic collaborations. 12 February 2024, Associate Professor Dr. Weerapon Thongma, President of Maejo University, along with the university executives welcomed, Ms. Nang Haeo Hseng - President of Shan Community College, Mr Sai Oo - Chair of Advisory Board, and the company from Shan Community College to Maejo University to discuss the possibilities of their curriculum and academic collaborations.
12 กุมภาพันธ์ 2567     |      69
สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร จัดโครงการฝึกอบรมเรื่องนักวิจัยพบแหล่งทุนหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)
วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น5 สำนักงานมหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานเปิดโครงการโครงการฝึกอบรมเรื่องนักวิจัยพบแหล่งทุนหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาวิจัยของมหาวิทยาลัยให้สามารถจัดทำข้อเสนอโครงการที่สอดคล้องกับนโยบายของประเทศและแหล่งทุนในการเพิ่มโอกาสในการได้รับทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) บรรยายเรื่องแนวทางการสนับสนุนทุนวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อพัฒนาและขีดความสามารถของประเทศ
9 กุมภาพันธ์ 2567     |      65
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะผลิตกรรมการเกษตร คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ บริษัทกรีนแวลลู จำกัด
วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567  ผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดย รศ.ดร. วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะผลิตกรรมการเกษตร คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ บริษัทกรีนแวลลู จำกัด โดยมี รศ.ดร. พุฒิสรรค์ เครือคำ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร รศ.ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร และคุณไพฑูรย์ เบ้าลี กรรมการผู้จัดการบริษัทกรีนแวลลู จำกัด พร้อมด้วย ผศ.ดร.ชนาพร ขันธบุตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์ และคุณวินัย เบ้าลีผู้จัดการทั่วไป บริษัทกรีนแวลลู จำกัด ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน ทั้งนี้ การลงนามดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อประสานความร่วมมือทางวิชาการ สหกิจศึกษา การวิจัย และการให้บริการวิชาการของบุคลากร และนักศึกษาภายใต้การถ่ายทอดความรู้จากสถานการณ์จริงในสถานประกอบการของบริษัท รวมถึงเพื่อสร้างเครือข่ายและบูรณาการกิจกรรมร่วมกันตามพันธกิจของทั้งสองฝ่าย ณ บริษัทกรีนแวลลู จำกัด จังหวัดปทุมธานีAn MOU signing ceremony was held this morning between Green Value Company Limited and Maejo University's Faculties of Agricultural Production and of Digital Information and Communication. University President, Associate Professor Dr Weeraphon Thongma, and Managing Director, MrPaitoonBaolee, represented both parties in the signing ceremony, witnessed by Associate Professor Dr Phutthisan Khueakham, Dean of Faculty of Agricultural Production, Associate Professor Dr Somkiat Chaiphibun, Dean of Faculty of Digital Information and Communication, and Asistant Professor Dr Chanaporn Khantabutr, Dean of Faculty of Liberal Arts, and Mr Winai Baolee, General Manger of Green Value Company Limited. The MoU aims to build up academic collaborations, cooperative education, and academic services for both parties.
7 กุมภาพันธ์ 2567     |      98
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะศิลปศาสตร์ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ บริษัทน้ำตาลมิตรผล จำกัด และบริษัทในเครือ
วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดย รศ.ดร. วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะศิลปศาสตร์ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับบริษัทน้ำตาลมิตรผล จำกัด และบริษัทในเครือโดยมี ผศ.ดร.ชนาพร ขันธบุตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์ รศ.ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร และ คุณกิจพัฒน์ ตระกูลเมฆี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล บริษัทน้ำตาลมิตรผล จำกัดพร้อมด้วย ผศ.ดร. ฐปน ชื่นบาล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และคุณไพฑูรย์ ประภาถะโร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารและสนับสนุนกลุ่มงานอ้อย บริษัทน้ำตาลมิตรผล จำกัด ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน ทั้งนี้ การลงนามดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อประสานความร่วมมือทางวิชาการ สหกิจศึกษา การวิจัย และการให้บริการวิชาการของบุคลากร และนักศึกษาภายใต้การถ่ายทอดความรู้จากสถานการณ์จริงในสถานประกอบการของบริษัท รวมถึงเพื่อสร้างเครือข่ายและบูรณาการกิจกรรมร่วมกันตามพันธกิจของทั้งสองฝ่าย ณ บริษัทน้ำตาลมิตรผล จำกัด ด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
7 กุมภาพันธ์ 2567     |      100
มหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าเยี่ยมคารวะและสวัสดีปีใหม่ 2567 คุณฮิกุจิ เคอิจิ กงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่
วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.00 น. ที่อาคารแอร์พอร์ต บิซิเนส พาร์ก จังหวัดเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี , รองศาสตราจารย์ ดร.ระพีพันธ์ แดงตันกี คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ เข้าเยี่ยมคารวะและสวัสดีปีใหม่ 2567 คุณฮิกุจิ เคอิจิ กงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ พร้อมกันนี้ ได้มีการหารือกระชับความสัมพันธ์ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และสถานบันการศึกษาในประเทศญี่ปุ่น5 February 2024, Associate Professor Dr. Weerapon Thongma, President of Maejo University, together with Associate Professor Dr. Rapeephun Dangtungee, Dean of International College, and the officials from Maejo University visited the Consulate General of Japan in Chiang Mai to greet the Consul General Higuchi Keiichi on the occasion of New Year 2024 and to discuss academic connections between Maejo University and Japan.
5 กุมภาพันธ์ 2567     |      101
มหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าเยี่ยมคารวะและสวัสดีปีใหม่ 2567 คุณลิสา เอ. บูเจนนาส กงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา ประจำจังหวัดเชียงใหม่
วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. ที่สถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา จังหวัดเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี , รองศาสตราจารย์ ดร.ระพีพันธ์ แดงตันกี คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ เข้าเยี่ยมคารวะและสวัสดีปีใหม่ 2567 คุณลิสา เอ. บูเจนนาส กงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา ประจำจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมกันนี้ ได้มีการหารือกระชับความสัมพันธ์ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และสถานบันการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา5 February 2024, Associate Professor Dr. Weerapon Thongma, President of Maejo University, together with Associate Professor Dr. Rapeephun Dangtungee, Dean of International College, and the officials from Maejo University visited the Consulate General of the United States in Chiang Mai to greet the Consul General on the occasion of New Year 2024 and to discuss academic connections between Maejo University and the United States
5 กุมภาพันธ์ 2567     |      109
เข้าเยี่ยมคารวะและสวัสดีปีใหม่ 2567 คุณจักริน วังวิวัฒน์ กงสุลกิตติมศักดิ์แคนนาดา ประจำจังหวัดเชียงใหม่
วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 นางประทุมทิพย์ ดวงดีทวีรัตน์ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยบุคลากร ได้รับมอบหมายจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี เข้าเยี่ยมคารวะและสวัสดีปีใหม่ 2567 คุณจักริน วังวิวัฒน์ กงสุลกิตติมศักดิ์แคนาดา ประจำจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมกันนี้ ได้มีการหารือกระชับความสัมพันธ์ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และสถานบันการศึกษาในประเทศแคนาดา ซึ่งกงสุลกิตติมศักดิ์แคนาดา ประจำจังหวัดเชียงใหม่ มีความยินดีให้ความช่วยเหลือและประสานงานกับฝ่ายการศึกษา สถานเอกอัครราชทูตแคนาดา ประจำประเทศไทย ในการแนะนำข้อมูลด้านทุนการศึกษา การแลกเปลี่ยนนักศึกษา ของประเทศแคนาดาให้กับบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้
2 กุมภาพันธ์ 2567     |      115
มหาวิทยาลัยแม่โจ้และบริษัท สหฟาร์ม จำกัด ร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกัน
วันศุกร์ที่ 2 มกราคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าพบผู้บริหาร บริษัท สหฟาร์ม จำกัด ในการหารือการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนบุคลากร นักศึกษา ในการทำวิจัยร่วมกัน ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท สหฟาร์ม จำกัด กรุงเทพฯ ทั้ง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ บริษัท สหฟาร์ม จำกัด เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน การวิจัย การฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา และการศึกษาการใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมไก่เพื่อผลิตไก่พื้นเมืองลูกผสมสามสายเลือด
2 กุมภาพันธ์ 2567     |      115
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นเจ้าภาพเตรียมจัดประชุมวิชาการวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 30 “เกษตรปราดเปรื่อง (Intelligent Agriculture)” ยกระดับระบบการเกษตรอย่างยั่งยืน
 วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567  ที่ห้องประชุม E101 อาคารเรียนรวมคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้  รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธี และคุณดาเรศร์ กิตติโยภาส นายกสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน ในการประชุมวิชาการวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 30 “เกษตรปราดเปรื่อง (Intelligent Agriculture)” ยกระดับระบบการเกษตรอย่างยั่งยืน ระหว่างวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2567     นอกจากนั้น ยังมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ความรู้ เทคโนโลยี การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม: กรณีนวัตกรรมรถตัดอ้อยของ SMKY” โดย ศ.ดร.สุรินทร์ พงศ์ศุภสมิทธิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และคุณสามารถ ลี้ธีระนานนท์  กรรมการผู้จัดการ บริษัท สามารถเกษตรยนต์ จำกัด เป็นวิทยากรให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์     ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา  นาคประสม คณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวว่า  “หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับเกียรติจาก สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 30 ขึ้น เพื่อเป็นเวทีให้นักศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร ได้มีโอกาสนำเสนอผลงานทางวิชาการ แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ความคิดเห็นทางวิชาการ และการแข่งขันทักษะทางวิชาการ อันจะส่งผลให้นักศึกษาเกิดความกระตือรือร้น ความมุ่งมั่นที่จะศึกษาค้นคว้าและทำโครงงานวิศวกรรมเกษตรให้ดีที่สุด โดยจัดให้มีกิจกรรม  แสดงความสามารถของนักศึกษาในรูปแบบต่างๆ 3 กิจกรรม ได้แก่ การแข่งขันทางวิชาการด้านการนำเสนอโครงงานวิศวกรรมเกษตรภาคบรรยาย  การแข่งขันทางวิชาการด้านการนำเสนอโครงงานวิศวกรรมเกษตรภาคนิทัศน์หรือโปสเตอร์ และการแข่งขันทักษะทางวิศวกรรมเกษตร  ซึ่งจะมีคณาจารย์ บุคลากร นิสิต นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่เปิดการสอนด้านวิศวกรรมเกษตร 13 สถาบันจากทั่วประเทศ จำนวนเกือบ 400 คน เข้าร่วมงานในครั้งนี้ จึงเป็นการสร้างความร่วมมือในการสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางวิศวกรรมเกษตร ช่วยยกระดับระบบการเกษตรไทยอย่างยั่งยืน”
1 กุมภาพันธ์ 2567     |      89
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้แถลงนโยบายมหาวิทยาลัยต่อคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ชุดใหม่
วันพุธที่ 31 มกราคม 2567 ที่ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น5 สำนักงานมหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ แถลงนโยบายมหาวิทยาลัยต่อคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ชุดใหม่ นำโดย ดร.ขุนศรี ทองย้อย ว่าที่นายกสมาคมศิษยเก่าแม่โจ้ พร้อมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ชุดใหม่ เพื่อเป็นการหารือ ช่วยเหลือผลักดัน สนับสนุน กิจกรรมของมหาวิทยาลัย ร่วมกับศิษย์เก่าทั่วประเทศให้มีความเข้มแข็งและเป็นที่ยอมรับสู่สังคมประเทศไทยตลอดไป
31 มกราคม 2567     |      103
มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2565 และประจำปี 2566
วันพุธที่ 31 มกราคม 2567 มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2565 และประจำปี 2566 เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ให้แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ ห้องรับรองอินทนิล ชั้น2 สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมี ดร.อำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี มีรองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีกล่าวรายงานและเบิกตัวผู้เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพายดร.อำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวว่าในนามมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอแสดงความชื่นชมกับข้าราชการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ทุกท่าน ที่ได้อุทิศตนมุ่งมั่นปฏิบัติราชการด้วยดีมาตลอดจนถึงวันนี้ การได้รับพระราชทานฯ ถือว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่า เป็นมงคล เป็นเกียรติแก่ตนเองและครอบครัวเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นเครื่องสรรเสริญ และยืนยันว่าเป็นผู้ที่มีความประพฤติดี มีความอุตสาหะ ซื่อสัตย์ และเอาใจใส่ต่อหน้าที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีความภาคภูมิใจ เป็นอย่างยิ่งซึ่งในปี พ.ศ. 2565 และปี พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย จำนวน 6 ราย ประกอบด้วยผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นตรามหาปรมาภรณ์ช้างเผือก จำนวน 1 ราย ย และผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นตราประถมาภรณ์มงกุฎไทย จำนวน 5 ราย
31 มกราคม 2567     |      151
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ให้การต้อนรับนายอำเภอสันทรายในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งนายอำเภอสันทราย
วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2567 ที่ห้องประชุมรับรอง ชั้น4 สำนักงานเลขานุการอธิการบดี กองลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร. นิโรจน์ สินณรงค์ ผู้ช่วยอธิการบดี ให้การต้อนรับ นายณัชฐเดช มุลาลี นายอำเภอสันทราย ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งนายอำเภอสันทราย จังหวัดใหม่ ทั้งนี้ได้ร่วมพูดคุยหารือถึงความร่วมมือระหว่างกันในการพัฒนาด้านต่างๆร่วมกันในพื้นที่อำเภอสันทราย
29 มกราคม 2567     |      115
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดพิธีมอบใบประกาศศนียบัตรโครงการฝึกอบรม ECP-ไทย รุ่นที่ 15
วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2567 ที่ห้องประชุม 203 ชั้น2 ศูนย์ประชุมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตรโครงการฝึกอบรม ECP-ไทย รุ่นที่ 15 โดยวิทยาลัยนานาชาติได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรความร่วมมือด้านการศึกษากับต่างประเทศ โดยโครงการเริ่มมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 สิ้นสุดเดือนธันวาคม 2566 และมีผู้เข้าร่วมโครงการผ่านการประเมินเพื่อเข้ารับใบประกาศนียบัตรจำนนวน 15 คน ทั้งมีนี้มีกำหนดการเดินทางไปศึกษาต่อยังต่างประเทศ ณ Guangxi University of Foreign Languages (GUFL) สาธารณรัฐประชาชนจีน และ Vanung University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ในเดือนกุมภาพันธ์
29 มกราคม 2567     |      78
มหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นเจ้าภาพในพิธีสวดอภิธรรมศพ ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.จำเนียร ยศราช อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2567 เวลา 19.00 น. ดร.อำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และศิษย์เก่า ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีสวดอภิธรรมบำเพ็ญกุศลศพ ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.จำเนียร ยศราช อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ อาคารชูติวัตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ทั้งนี้พิธีฌาปนกิจ ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.จำเนียร ยศราช จะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 30 มกราคม 2567 เวลา 14.00 น. ณ สุสานบ้านแม่โจ้ (ทำพิธีวางผ้าบังสุกุลที่อาคารชูติวัตร)
28 มกราคม 2567     |      126
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมงานเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 75 ปี วันชาติสาธารณรัฐอินเดีย
วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2567 ที่ห้องประชุม Suthep Hall โรงแรมเชียงใหม่แมริออทโฮเทล รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเข้าร่วมงานเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 75 ปี วันชาติสาธารณรัฐอินเดีย โดยจัดขึ้นโดย สถานกงสุลใหญ่อินเดีย ประจำจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี Mr. Krishna Chaitanya กงสุลอินเดียประจำจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้กล่าวสุนทรพจน์และกล่าวเปิดงาน และ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกล่าวแสดงความยินดี
28 มกราคม 2567     |      109
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำกัด จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566
วันศุกร์ที่ 26 มหราคม 2567 ที่ห้องประชุมแคทลียาควีนสิริกิติ์ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำกัด พร้อมให้โอวาท ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานของสหกรณ์ ทั้งนี้ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการและเลขานุการ ได้ดำเนินการประชุมและรายงานผลการดำเนินการแก่สมาชิกทั้ง 3 วิทยาเขตผ่านระบบออนไลน์ ให้ทราบต่อไป
26 มกราคม 2567     |      110
ผู้ช่วยทูตการศึกษา สถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซีย เยือนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการ
วันอังคารที่ 24 มกราคม 2567 ณ ห้องรับรองอินทนิล ชั้น2 สำนักงานมหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับ Achmad Wicaksono, Ph.D, ผู้ช่วยทูตการศึกษา และคณะจากสถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทย ในโอกาสเดินทางเพื่อเข้าหารือความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยในประเทศอินโดนีเซียกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ หารือการจัดงานเทศกาลอินโดนีเซีย และเยี่ยมชมบริเวณโดยรอบ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
26 มกราคม 2567     |      95
รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ แสดงความยินดีกับบุคลากรสำนักหอสมุด ที่ได้รับรางวัลจากการส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 14
วันที่ 24 มกราคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ แสดงความยินดีกับบุคลากรสำนักหอสมุด ที่ได้รับรางวัลจากการส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 10-11 มกราคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ซึ่งบุคลากรสำนักหอสมุดได้รับรางวัล ระดับดีเด่นจากการนำเสนอผลงานประเภทโปสเตอร์กลุ่มบริการสารสนเทศ (Information Service : IS)เรื่อง การศึกษาและพัฒนารูปแบบการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยีโลกเสมือนจริงแบบมีส่วนร่วมโดย สุวิชา ศรีวิชัย, อเสกข์ เพ็ชรเฟื่อง และผศ.ดร. ปิยะ พละปัญญา และรางวัลระชมเชยการนำเสนอผลงานประเภทโปสเตอร์กลุ่มการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ (Information Management: IM)เรื่อง การจัดการข้อมูลองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการเผยแพร่และการอนุรักษ์ข้อมูล โดย สิทธิชัย วิมาลา, นภัสกร โชติธนานันท์ และผศ.ดร.ณัฏฐ์พัชร เถียรวรกานต์
24 มกราคม 2567     |      46
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมประชุมชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 สภาผู้แทนราษฎร
วันอังคารที่ 23 มกราคม 2567 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น5 สำนักงานมหาวิทยาลัย โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อำนวยการกองแผนงาน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมชี้เเจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วุฒิสภา ผ่านโปรแกรม ZOOM Meeting โดยมีนายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 คนที่สิบสาม เป็นประธานการประชุม
24 มกราคม 2567     |      65
พิธีบันทึกความร่วมมือทางวิชาการโครงการบริหารจัดการการใช้ไฟฟ้าระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
     วันอังคารที่ 23 มกราคม 2567 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีบันทึกความร่วมมือทางวิชาการโครงการบริหารจัดการการใช้ไฟฟ้า โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ นายสมศักดิ์ จูฑะพงศ์ธรรม ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาสันทราย เป็นผู้แทนลงนามทั้งสองฝ่าย พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพิมล รองอธิการบดี , นายเสกสรรค์ ขวัญศรีวงค์ หัวหน้างานจัดการพลังงาน , นายดวงจันทร์ อินทร รองผู้จัดการ (เทคนิค) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาสันทราย ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน     ทั้งนี้การลงนามดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อนำความรู้ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและที่เกี่ยวข้องไปสร้างประโยชน์แก่ภายในหน่วยงานและสังคม พร้อมทั้งพัฒนา วิจัย ด้านเทคโนโลยีพลังงานทดแทน(พลังงานแสงอาทิตย์) รวมถึงการพัฒนาและแลกเปลี่ยนบุคลากรร่วมกัน ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น5 สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
23 มกราคม 2567     |      87
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโครงการการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่สู่นักวิจัยมืออาชีพ มหาวิทยาลัยบูรพา
วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2567 ที่ห้อง Co-working space อาคารเรียนรวม 70 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้เกียรติในการกล่าวต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา เจริญพานิช รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม และ คณะศึกษาดูงานโครงการการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่สู่นักวิจัยมืออาชีพ มหาวิทยาลัยบูรพา มีวัตถุประสงค์ในการหารือเรื่องบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาย่านนวัตกรรมเกษตรและอาหารแม่โจ้ รวมถึงการพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมในพื้นที่ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 63 คน
18 มกราคม 2567     |      31
วิทยาลัยนานาชาติจัดโครงการ Agriculture Sustainability and Culture Exchange Program รุ่นที่ 5
วันพุธที่ 17 มกราคม 2567 ที่ห้องประชุม ชั้น2 ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นประธานเปิดโครงการ Agriculture Sustainability and Culture Exchange Program รุ่นที่ 5 โดยเป็นความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ International Sustainable Development Studies Institute (ISDSI) โดยมีวัตถุประสงค์ในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาจากต่างประเทศ เพื่อเข้าร่วมเรียนและศึกษาข้ามวัฒนธรรม รวมถึงการเรียนรู้เส้นทางท่องเที่ยว ทั้งนี้มีนักศึกษาแลกเปลี่ยนเข้าร่วมโครงการจำนวน 25 ราย
17 มกราคม 2567     |      91
มหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าร่วมงาน FUTURE THAILAND "อว. ยุคใหม่เพื่ออนาคตประเทศไทย และสวัสดีปีใหม่ผู้บริหาร อว.
วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2567 ณ สามย่านมิตรทาวน์ กรุงเทพฯ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล รองอธิการบดี เข้างาน FUTURE THAILAND " อว. ยุคใหม่เพื่ออนาคตประเทศไทย โดยมี นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) แถลงผลงาน 3 เดือน พร้อมวางแนวทางอนาคตของ อว.ในการขับเคลื่อนอนาคตของประเทศ ในงาน Future Thailand โดยมีผู้บริหาร อว. อธิการบดี อาจารย์ นักวิจัย กว่า 800 คน เข้าร่วมทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี ได้เข้าสวัสดีปีใหม่ นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และผู้บริหาร อว. เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2567
11 มกราคม 2567     |      45
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน
วันพุธที่ 10 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ นายสุรพล ชวนไชยสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองป่าครั่ง เป็นผู้แทนลงนามทั้งสองฝ่าย พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนาพร ขันธบุตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์ และ นายนพดล พุทธโยธา ผู้อำนวยการกองศึกษา ร่วมลงนามเป็นพยาน ซึ่งมีบุคลากรของทั้ง 2 หน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยาน โดยการลงนามดังกล่าวนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา นักวิจัย บุคลากรทั้งสองหน่วยงานในการพัฒนาวิชาการ วิจัย และการบริการวิชาการร่วมกันเป็นการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น5 สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
10 มกราคม 2567     |      35
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมประชุมเครือข่าย 12 สถาบันอุดมศึกษา ในจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 5/256 ณ มหาวิทยาลัยนอร์ท–เชียงใหม่
วันอังคาร์ที่ 10 มกราคม 2567 เวลา 18.00 น.  ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยนอร์ท–เชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมเครือข่าย 12 สถาบันอุดมศึกษา ในจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 5/2566 โดยมีมหาวิทยาลัยนอร์ท–เชียงใหม่ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นเจ้าภาพจัดประชุม พร้อมด้วยอธิการบดีและผู้บริหารจาก 12 สถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วม เพื่อเป็นพบปะและสานสัมพันธ์ ความร่วมมือด้านวิชาการ และกิจกรรมต่างๆ ระหว่างผู้บริหารแต่ละสถาบันการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่
10 มกราคม 2567     |      40
ขอขอบคุณการจัดงานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี
ขอขอบคุณผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า ภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน  ที่เป็นกำลังสำคัญสนับสนุน ร่วมกันแสดงพลังความสามัคคี ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ และเสียสละเวลาอันมีค่า ในการจัด “งานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี : เกษตร อาหาร สุขภาพ” ในระหว่างวันที่ 16 – 24 ธันวาคม 2566 สำเร็จไปด้วยความเรียบร้อย สวยงามสู่สายตาผู้ร่วมงานอย่างสมเกียรติของพวกเราชาวแม่โจ้ขอขอบคุณพี่น้องศิษย์เก่าแม่โจ้ทุก ๆ ท่าน ที่เดินทางกลับมาเยี่ยมบ้านแม่แห่งนี้ และพบเจอกันอย่างมีความสุข อบอุ่นขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล “90 ปี 90 คนเด่น “ ผู้ชนะการประกวดแข่งขัน และการจัดแสดงนิทรรศการต่าง ๆหากการจัดงานครั้งนี้ มีข้อผิดพลาดหรือขาดตกบกพร่องประการใด ในฐานะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ขอน้อมรับทุกคำติชมเพื่อที่จะนำไปปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น ขอให้ท่านคงระลึกไว้เพียงแต่ความสุข และความประทับใจ อันจะเป็นกำลังใจสำคัญยิ่งให้กับชาวแม่โจ้ที่จะเคียงข้าง สร้างความดีให้กับสังคมต่อไปท้ายที่สุดนี้ ขอให้ทุกท่านและครอบครัวเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ และยินดีต้อนรับกลับสู่อ้อมอกแม่โจ้ “มหาวิทยาลัยแห่งชีวิต”รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมาอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้25 ธันวาคม 2566
25 ธันวาคม 2566     |      79
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากับมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2566 มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นายอารัญ บุญชัย ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นตัวแทนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาทั้งนี้การลงนามดังกล่าวนั้นมีวัตถุประสงค์ในการอบรมให้ความรู้ทางด้านการท่องเที่ยวและแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านวิชาการและสร้างความร่วมมือร่วมกัน ณ ห้องข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
22 ธันวาคม 2566     |      56
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิด “งานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี : เกษตร อาหาร สุขภาพ” ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงให
วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2566 เวลา 15.20 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการปรับปรุงพันธุ์และผลิตเมล็ดพันธุ์ผักศูนย์พัฒนาพันธุ์พืช จักรพันธ์เพ็ญศิริ ฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดย นายวีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วย รองอธิการบดี คณาจารย์ นักวิจัย หัวหน้าโครงการปรับปรุงพันธุ์และผลิตเมล็ดพันธุ์ผักฯ เฝ้าฯ รับเสด็จ และกราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงาน ตามที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับพิจารณาให้ดำเนินการโครงการปรับปรุงพันธุ์และผลิตเมล็ดพันธุ์ผักให้กับศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 เป็นต้นมา ได้สร้างพันธุ์ใหม่ที่ได้รับพระราชทานชื่อพันธุ์ จำนวน 14 พันธุ์ ได้แก่ ถั่วฝักยาว 6 พันธุ์ ถั่วแขก 2 พันธุ์ พริก 2 พันธุ์ ผักกาดหอม 2 พันธุ์ มะเขือเปราะ 1 พันธุ์ และแตงไทย 1 พันธุ์ โดยโครงการการปรับปรุงพันธุ์และผลิตเมล็ดพันธุ์ผักฯ ประกอบด้วยงานหลักงานด้านการปรับปรุงพันธุ์พืชผัก เพื่อสร้างพันธุ์ใหม่ ๆ ให้กับเกษตรกร งานด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์หลักเพื่อใช้ในการผลิตเมล็ดพันธุ์พระราชทานให้กับศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ และงานวิจัยด้านเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์เพื่อประโยชน์ต่อการบริหารจัดการเมล็ดพันธุ์ของศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ในครั้งมีการขอพระราชทาน ชื่อพืชผักพันธุ์ใหม่ จำนวน 2 ชนิด ได้แก่ ถั่วพูสีม่วง ได้จากการผสมข้ามระหว่างพันธุ์แม่ WB002-2 กับพันธุ์พ่อ WB010-7 ทำการผสมข้ามพันธุ์เมื่อปี พ.ศ. 2555 ปลูกคัดเลือกจำนวน 9 รอบ จนได้ถั่วพูฝักสีม่วง ให้ผลผลิตจำนวนฝักสูง ออกดอกตลอดทั้งปี มีความสม่ำเสมอ และมีความคงที่ทางพันธุกรรม โดยได้รับพระราชทานชื่อว่า "ของชอบ"ผักสลัดคอส เป็นผักกาดหอม รหัสพันธุ์ LE-A-1-2-1-3-B-B-2-1-B-B-1-B-B เป็นพันธุ์ที่เกิดจากการผสมข้ามระหว่างผักกาดหอม ซึ่งประวัติพันธุ์มีการสูญหาย โดยผสมข้ามพันธุ์เมื่อปี พ.ศ. 2554 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างพันธุ์ใหม่ให้เป็นผักกาดหอมคอสสีแดง ที่สามารถปลูกได้ในเขตร้อนของประเทศไทย ทำการคัดเลือกพันธุ์ จำนวน 14 รอบ จนได้พันธุ์ผักกาดหอมกลุ่มคอสที่มีสีแดง ทนร้อน อายุเก็บเกี่ยวสั้น ให้ผลผลิตสูง มีความสม่ำเสมอและมีความคงที่ทางพันธุกรรม ได้รับพระราชทานชื่อว่า "ของขวัญ"สำหรับในส่วนของงานปรับปรุงพันธุ์พืชสมุนไพร ขมิ้นชัน ได้คัดเลือกพันธุ์ที่มีลักษณะทางการเกษตรที่ดีเบื้องต้น จากพันธุกรรมที่เก็บรวบรวมและอนุรักษ์ไว้แล้วนำมาปรับปรุงพันธุ์โดยวิธีการชักนำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมโดยใช้รังสีแกมมา ซึ่งได้คัดเลือกพันธุ์ที่มีลักษณะทางการเกษตรที่ดี ผลผลิตสูง ทนทานต่อโรคและแมลง และมีปริมาณสารเคอร์คิวมินไม่น้อยกว่ากำหนดตามมาตรฐานวัตถุดิบสมุนไพรไทย และได้มีการทดสอบความคงตัวของสายพันธุ์แล้วจำนวน 2 พันธุ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ยังมีแผนการสนับสนุนการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักอินทรีย์ชื่อพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้านพื้นที่เพื่อพื้นที่ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ พร้อมสาธารณูปโภค สนับสนุนการเพิ่มพูนความรู้ ให้กับบุคลากร เช่น การศึกษาดูงาน การฝึกอบรม การผลิตเมล็ดพันธุ์ ผักอินทรีย์ กำหนดให้งานด้านการพัฒนาพันธุ์พืชเพื่อระบบเกษตรอินทรีย์เป็นนโยบายของมหาวิทยาลัย ด้านงานวิจัย มีการคัดเลือก และทดสอบเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอินทรีย์ ให้มีประสิทธิภาพ และลดการใช้แรงงาน รวมทั้งสนับสนุนงานวิจัยด้านเกษตรอินทรีย์ กำหนดให้มีงานด้านการประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่พันธุ์พืช ชื่อพระราชทานให้เป็นที่รู้จัก และมีการนำไปใช้ และ สนับสนุน บริษัท เฟิร์สท์ ออร์แกนิค ซีด จำกัด ในการทำหน้าที่ด้านการตลาด ในทุกรูปแบบเวลา 18.16 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด “งานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี : เกษตร อาหาร สุขภาพ” โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ อธิการบดี ผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และคณะกรรมการดำเนินงานฉลองครบรอบ 90 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เฝ้าฯ รับเสด็จ นายกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายพันธุ์พืชพื้นเมือง 4 ชนิด ได้แก่ พันธุ์ฝรั่ง พันธุ์พริก พันธุ์ขมิ้นชัน และพันธุ์ดาวเรือง ในโครงการ “ร้อยรวมพืชพันธุ์ สู่การอนุรักษณ์ที่ยั่งยืน” จากความหลากหลายสู่ความงดงาม ฉลองมหาวิทยาลัยแม่โจ้ครบรอบ 90 ปี ซึ่งประชาชนได้มีส่วนร่วมในการวบรวมพันธุกรรมพืชท้องถิ่นเหล่านี้จากทั่วประเทศ จำนวน 306 ตัวอย่าง ในการนี้ นายวีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กราบบังคมทูลสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ นายเกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง รองอธิการบดี กราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานฯ นายพาวิน มะโนชัย รองอธิการบดี กราบบังคมทูลเบิกผู้สนับสนุนการจัดงานเข้ารับพระราชทานโล่ จำนวน 12 ราย จากนั้น เสด็จฯ ไปทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้าย “งานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี : เกษตร อาหาร สุขภาพ” ทอดพระเนตรสวนเกษตรแม่โจ้ 90 ปี นิทรรศการ 9 นวัตกรรมเกษตรแม่โจ้สู่ความยั่งยืน ซึ่งเป็นผลงานที่ได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ ทั้งด้านการปรับปรุงพันธุ์พืช ได้แก่ กำเนิดข้าวหอมแม่โจ้ ข้าวเหนียวหอมพันธุ์ใหม่สำหรับผู้บริโภค พร้อมแจกเมล็ดพันธุ์ให้กับเกษตร กล้วยไม้รองเท้านารีแม่โจ้ พันธุ์ใหม่ของโลก ปทุมมาสายพันธุ์ล่าสุดสำหรับตลาดไม้ดอกเพื่อการส่งออก พันธุ์ผักชื่อพระราชทาน 14 พันธุ์ที่ได้รับการส่งต่อสู่เกษตรกร นอกจากนี้ ยังมีการค้นพบสายพันธุ์ใหม่ของโลก ได้แก่ การค้นพบปลาค้อจุฬาภรณ์ ปลาค้อสมเด็จพระเทพ ปลาค้อลายเสือแม่โจ้ แสดงถึงระบบนิเวศน์ที่สมบูรณ์ของป่าต้นน้ำ การค้นพบตั๊กแตนแม่โจ้-แพร่ ดัชนีชี้ความสมบูรณ์ของทรัพยากรป่าไม้ รวมถึงองค์ความรู้เกษตรและนวัตกรรมอื่น ๆ ที่ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจของประชาชนในทุกมิติ เชื่อมโยงไปสู่ เทรนด์ใหม่ของโลกด้วยนวัตกรรมอีกมากมายที่ต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของผลงานจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่ได้รับการเผยแพร่และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อภาคการเกษตรไทยมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่การก่อตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรมภาคเหนือ เมื่อพุทธศักราช 2477 เป็นต้นมา จนถึงวาระการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครบรอบ 90 ปี การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยด้านต่าง ๆ ทั้ง การเรียนการสอน การวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ที่มีรากฐาน มาจากเกษตรกรรม มีความเจริญก้าวหน้ามาเป็นลำดับ ภายใต้ร่มพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ ทุกพระองค์ ตลอดระยะเวลา 90 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ได้มีส่วนในการพัฒนาประเทศให้มั่นคง โดยการน้อมนำพระราชปณิธาน จากพระปฐมบรมราชโองการ ที่ว่า “สืบสาน รักษา และต่อยอด” บูรณาการกับศาสตร์พระราชา และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งเน้นการเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนาให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งเน้นด้านการเกษตร ได้ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ รับใช้ประเทศมาเป็นเวลายาวนาน อีกทั้งได้เล็งเห็นถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนอย่างเหมาะสมเพื่อเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจ ในระดับฐานรากหลังภาวะวิกฤต ทางมหาวิทยาลัยจึงกำหนดจัดงานขึ้นระหว่างวันที่ 16-24 ธันวาคม 2566 เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีองค์ความรู้ ทางการ เกษตรที่เหมาะสมแก่ประชาชน และบูรณาการร่วมกันระหว่างเครือข่ายด้านการเกษตรทั้งในและต่างประเทศ โดยกิจกรรมในงานประกอบไปด้วย นิทรรศการแสดงผลงานวิจัย และนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่ การสัมมนาทางวิชาการ การอบรมหลักสูตรระยะสั้น ตลอดจนการจัดแสดง และประกวดที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร เพื่อแสดงถึงศักยภาพทางด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน โดยประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
22 ธันวาคม 2566     |      143
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ให้การต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในพิธีเปิดนิทรรศการ เกษตร อาหาร และสุขภาพ
วันที่ 18 ธันวาคม 2566 เวลา 08.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร ได้ต้อนรับนายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสกรณ์ ที่ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ เกษตร อาหาร และสุขภาพ อีกทั้งได้รับเกียรติอย่างยิ่งในการแสดงปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ ต้นทุนที่ทำกินสู่ความมั่นคงด้านการเกษตร อาหารและสุขภาพ รวมถึงได้มอบใบประกาศนียบัตรแก่เกษตรกร ผู้ประกอบการ จำนวน 83 ราย ที่ผ่านการขอมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล IFOAM เยี่ยมชมนิทรรศการหน่วยงานต่างๆกระทรวงเกษตรและสกรณ์และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ภายในงานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี เกษตร อาการ สุขภาพ และเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาตลาดเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซึ่งดำเนินการโดยเทศบาลเมืองแม่โจ้ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่
18 ธันวาคม 2566     |      82
อธิการบดีประธานมอบรางวัลการประกวดกล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ
รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานมอบรางวัลการประกวดกล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ เมื่อวันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2566 ณ อาคารสมเด็จพระศรีนครินทร์(ศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ)โดยมีการประกวดกล้วยไม้หลากหลายชนิด เช่น กล้วยไม้ที่มีกลิ่นหอม กล้วยไม้ลูกผสมชื่อแรก และกล้วยไม้หมู่ การประกวดไม้ดอกไม้ประดับมีดังนี้ การแสดงและประกวดไม้ประดับกระถาง กระบองเพชร โป๊ยเซียน บอนสี บอนไซ ชวนชมยักษ์ สัปปะรดสี ไม้อวบน้ำ เฟิร์น โกสน และไม้ดอกไม้กระถาง กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับที่นำเข้าประกวดและได้รับรางวัลจะนำมาจัดแสดงในงานเกษตรแม่โจ้
17 ธันวาคม 2566     |      104
พิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และศูนย์ฝึกอบรมเทคนิคการเกษตรและพัฒนาชนบทลาว – เกาหลี กระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
     วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2566 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและประสานความสัมพันธ์ กับศูนย์ฝึกอบรมเทคนิคการเกษตรและพัฒนาชนบทลาว - เกาหลี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.สุรชัย กังวล คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.รภัสสรณ์ คงธนจารุอนันต์ รองคณบดี เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ Mr. Sypaphai Xaisongkham ปลัดกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว Dr. Vongsavanh Vongkaysone ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมเทคนิคการเกษตรและพัฒนาชนบทลาว – เกาหลี Mr. Sisaketh Khanthalath รองผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมเทคนิคการเกษตรและพัฒนาชนบทลาว – เกาหลี เป็นตัวแทนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว     ทั้งนี้การลงนามดังกล่าวนั้นมีวัตถุประสงค์ในการอบรมให้ความรู้ทางด้านการเกษตรและแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านวิชาการและสร้างความร่วมมือในระดับนานาชาติร่วมกัน จัดขึ้น ณ ห้องประชุม 304 ชั้น3 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
14 ธันวาคม 2566     |      73
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ National Taiwan University of Sport ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน
วันอังคารที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา ศรีนฤวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ และวิทยาลัยนานาชาติ เข้าร่วมต้อนรับ Professor Shen, I-Li รองอธิการบดี และ Professor Nien, Chiao-Lin ประธานภาควิชา Physical Education จาก National Taiwan University of Sport สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ในการเยือนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการ และลงนามในบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยต่อไป
12 ธันวาคม 2566     |      47
คณะทำงานงานเกษตรแม่โจ้ ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าและให้กำลังใจทีมงานของหน่วยงานต่างๆในการเตรียมความพร้อมของ "งานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี : เกษตร อาหาร สุขภาพ" ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 16 - 24 ธันวาคมนี้
วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณะทำงานงานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมของการจัดงานและให้กำลังใจแก่คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา หน่วยงานเครือข่ายองค์กรต่างๆทั้งนี้งานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี : เกษตร | อาหาร | สุขภาพ” ที่จะจัดอย่างยิ่งใหญ่ ระหว่างวันที่ 16-24 ธันวาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://90years.mju.ac.th/
7 ธันวาคม 2566     |      84
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ แถลงจัดงาน "เกษตรแม่โจ้ 90 ปี : เกษตร อาหาร สุขภาพ"
วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566 ที่ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดี ร่วมแถลงข่าว "งานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี : เกษตร อาหาร สุขภาพ" ในการแถลงข่าวประจำสัปดาห์ของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เทคโนโลยี นวัตกรรม และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สังคม อีกทั้งเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้จะมีวาระครบรอบ 90 ปี ประวัติศาสตร์การพัฒนาและการแสดงศักยภาพทางวิชาการเกษตรมุ่งสู่อนาคตในระดับชาติทั้งนี้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ขอเชิญชวนทุกท่านได้ไปเยือนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในงานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี : เกษตร | อาหาร | สุขภาพ ซึ่งมีกิจกรรมมากมายทั้งการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การฝึกอบรมต่อยอดเสริมอาชีพ ชมแปลงสาธิตและฐานเรียนรู้ทางการเกษตร กิจกรรมชม ชิม ช้อป และเวทีบันเทิงตลอดทั้ง 9 วัน และด้วยพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเปิดงานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี ในวันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2566 เวลา 14.00 น. ขอเชิญชวนพสกนิกรทุกหมู่เหล่าได้ร่วมเฝ้ารับเสด็จในโอกาสนี้16 – 24 ธันวาคม 2566 นี้ พบกับ งานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี : เกษตร | อาหาร | สุขภาพ อย่างยิ่งใหญ่ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่
7 ธันวาคม 2566     |      277
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดงานแถลงข่าว “งานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี : เกษตร | อาหาร | สุขภาพ” ณ ลานโปรโมชั่น 2 ชั้น 1 เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่
วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2566 มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดงานแถลงข่าวการจัดงานเกษตรแม่โจ้ขึ้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของงานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี : เกษตร | อาหาร | สุขภาพ” ที่จะจัดอย่างยิ่งใหญ่ ระหว่างวันที่ 16-24 ธันวาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ นำทีมโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะกรรมการจัดงาน ร่วมแถลงข่าวสร้างการรับรู้แก่คณะสื่อมวลชนและประชาชน มีการจัดนิทรรศการโชว์ผลงานเด่น 9 ไฮไลต์ ทั้งด้านการปรับปรุงพันธุ์พืช ได้แก่ กำเนิดข้าวหอมแม่โจ้ ข้าวเหนียวหอมพันธุ์ใหม่สำหรับผู้บริโภค กล้วยไม้รองเท้านารีพันธุ์ใหม่ของโลก ปทุมมาสายพันธุ์ล่าสุดสำหรับตลาดไม้ดอกเพื่อการส่งออก และพันธุ์ผักชื่อพระราชทานที่ได้รับการส่งต่อสู่เกษตรกร นอกจากนี้ ยังมีการค้นพบสายพันธุ์ใหม่ของโลกทั้งสัตว์และประมง ได้แก่ การค้นพบปลาค้อแสดงถึงระบบนิเวศน์ที่สมบูรณ์ของป่าต้นน้ำ การค้นพบตั๊กแตนแม่โจ้-แพร่ รวมถึงองค์ความรู้เกษตรและนวัตกรรมอื่น ๆ ที่ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจของประชาชนในทุกมิติเชื่อมโยงไปสู่เทรนด์ใหม่ของโลกด้วยนวัตกรรมอีกมากมายที่ต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของผลงานจากแม่โจ้ที่ได้รับการเผยแพร่และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อภาคการเกษตรไทย พร้อมมีกิจกรรมให้ผู้ร่วมงานได้มีส่วนร่วมทั้ง ชม ชิม ช้อป การแสดงดนตรีของศิลปินรับเชิญ และกิจกรรมร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษภายในงาน ณ ลานโปรโมชั่น 2 ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล จังหวัดเชียงใหม่
29 พฤศจิกายน 2566     |      96
คณะพยาบาลจัดโครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การส่งเสริมสุขภาพแบบบูรณาการ : อาหารและสมุนไพรในการกูแลสุขภาพแบบองค์รวม
วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุม E101 ชั้น1 คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การส่งเสริมสุขภาพแบบบูรณาการ : อาหารและสมุนไพรในการกูแลสุขภาพแบบองค์รวม โดยโครงการกล่าวนั้นมีวัตถุประสงค์เื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการกับเครือข่ายสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ พัฒนาวิชาการ การวิจัยสร้างผลงานสู่ระดับสากล และส่งเสริมการบูรณษการศาสตร์เกษตรด้านอาหารเพื่อสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์ร่วมทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก Professor Dr.Kenda Crozier Dean of the school of Health Sciences University of East Angia UK บรรยายในหัวข้อ Trends of herbs and food safety management for health in England
27 พฤศจิกายน 2566     |      68
มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดโครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ : สืบฮีตโตยฮอยลอยกระทงวิถีเกษตร วิถีแม่โจ้ ประจำปี 2566 “ สืบฮีต สานฮอย แอ่ว กอย กิ๋น เล่น ” #ยี่เป็งแม่โจ้
วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 ณ บริเวณสวนป่าบุญศรีเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีเป็นประธานเปิดโครงการและมอบรางวัล , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ ผู้ช่วยอธิการบดี กล่าวรายงานในโครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ : สืบฮีตโตยฮอยลอยกระทงวิถีเกษตร วิถีแม่โจ้ ประจำปี 2566 “ สืบฮีต สานฮอย แอ่ว กอย กิ๋น เล่น ” #ยี่เป็งแม่โจ้โดยโครงการดังกล่าวนั้นเป็นความร่วมมือระหว่างกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับ คณะศิลปศาสตร์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ คณะผลิตกรรมการเกษตร องค์การนักศึกษา สภานักศึกษา สโมสรนักศึกษา เพื่อเป็นการสืบสานประเพณียี่เป็งวัฒนธรรมของชาวล้านนา และส่งเสริมความรู้ ทักษะวิชาการ สังคม ซึ่งภายในงานยังมีกิจกรรมกาารประกวดกระทงเล็ก ประเภทสวยงามจากวัสดุธรรมชาติ และประดิษฐ์สร้างสรรค์ การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักศึกษาและบุคลากร รวมทั้งตลอดงานร่วมสนุกกับซุ้มการละเล่นพื้นบ้าน บ้านผีสิง กิจกรรมฐานเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ชมหนังกลางแปลงบรรยากาศย้อนยุค อิ่มอร่อยกับอาหารกาดมั่วคัวฮอม
27 พฤศจิกายน 2566     |      119
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ต้อนรับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและคณะ ในการเปิดโครงการส้รางเครือข่ายการมีส่วรร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยให้การต้อนรับและมอบของที่ระลึกงานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี แด่ พล.ต.อ. ต่อศักดิ์ สุขวิมล. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และคณะ ในโอกาสเป็นประธานเปิดโครงการส้รางเครือข่ายการมีส่วรร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล ซึ่งจัดขึ้นโดยตำรวจภูธรเชียงใหม่
29 พฤศจิกายน 2566     |      158
บริษัท เบทาโกร จํากัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุนงานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี : เกษตร | อาหาร | สุขภาพ และสมทบร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัย ประจำปีพุทธศักราช 2566
วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4 สำนักงานเลขานุการอธิการบดี อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมให้การต้อนรับ คุณธันว์ บุญมา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักการผลิตเนื้อสัตว์แปรรูปสุกร กลุ่มธุรกิจโปรตีน และคณะ บริษัท เบทาโกร จํากัด (มหาชน) ในโอกาสเข้ามอบเงินสนับสนุนงานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี : เกษตร | อาหาร | สุขภาพ จำนวน 1,200,000 บาท และสมทบร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัย ประจำปีพุทธศักราช 2566 จำนวน 10,000 บาททั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี ได้กล่าวขอบคุณ บริษัท เบทาโกร จํากัด (มหาชน) ที่สนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา
22 พฤศจิกายน 2566     |      108
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ universitas pendidikan indonesia จัดโครงการศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมสานสัมพันธ์ไทย-อินโดนีเซีย และหารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน
วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ผู้บริหารและบุคลากร คณะศิลปศาสตร์ ต้อนรับบุคลากรจาก Universitas Pendidikan Indonesia ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดโครงการศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมสานสัมพันธ์ไทย-อินโดนีเซีย โดยจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทย-อินโดนีเซีย และหารือความร่วมมือทางวิชาการเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ร่วมกับบุคลากรจาก Universitas Pendidikan Indonesia ซึ่งเป็นสถาบันที่ได้ลงนามความร่วมมือกับคณะศิลปศาสตร์ ณ ห้องประชุม 105 อาคารประเสริฐ ณ นคร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
22 พฤศจิกายน 2566     |      89
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร จัดโครงการ MAGLEAD#3 "แม่โจ้-ชุมพร :การปรับ เปลี่ยน และความท้ายทาย“
วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ หาดละแมรีสอร์ท รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ MAGLEAD#3 "แม่โจ้-ชุมพร :การปรับ เปลี่ยน และความท้ายทาย“ โดยมีอาจารย์ ดร.ฐิระ ทองเหลือ คณบดี กล่าววัตถุประสงค์การจัดโครงการ พร้อมกันนี้อธิการบดี ได้นำเสนอนโยบายสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ และเชื่อมโยงแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ต่อไปโครงการ MAGLEAD#3 "แม่โจ้-ชุมพร :การปรับ เปลี่ยน และความท้ายทาย“ จัดขึ้นเพื่อขับเคลื่อน Well-being แม่โจ้-ชุมพร โดยมีตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคธุรกิจและเครือข่ายศิษย์เก่าเข้าร่วม และมีดร.วัชรวิชญ์ กีรติดุสิตโรจน์ ประธานบริหารบริษัทฮาร์วาดเอเชียคอนซัลติ้ง จำกัด เป็นวิทยากร จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2566 ณ หาดละแมรีสอร์ท อำเภอละแม จังหวัดชุมพรอย่างไรก็ตาม การเสนวนาในครั้ง ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และนายวรุณศิริ สุจินดา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษเข้าร่วม
21 พฤศจิกายน 2566     |      74
ผู้บริหาร National Yang Ming Chiao Tung University เยือนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ในโอกาสหารือความร่วมมือทางวิชาการและเยี่ยมชม
วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุม 401 ชั้น4 สำนักงานเลขานุการอธิการบดี อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้การต้อนรับ Professor Dr.Huimin Chung, Dean of College of Management and Director of Sustainability Leadership Research Center พร้อมด้วย Dr.Jacky Cho จาก National Yang Ming Chiao Tung University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ในการเข้าหารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับอธิการบดีและผู้แทนจากวิทยาลัยนานาชาติ เพื่อประสานความร่วมมือทางวิชาการในการลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสองสถาบัน พร้อมกันนี้ ได้เข้าศึกษาเยี่ยมชมศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
16 พฤศจิกายน 2566     |      63
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดปฐมนิเทศ ป.โท - ป.เอก สร้างความเข้าใจการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา
วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวให้โอวาทและบรรยายเรื่อง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ก้าวสู่100ปี แก่นักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2566 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนิท สิทธิ ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ กล่าวต้อนรับ ซึ่งมีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมปฐมนิเทศ จำนวน 30 คน ทั้งนี้การปฐมนิเทศในครั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจในการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ณ ห้องสายน้ำผึ้ง สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
15 พฤศจิกายน 2566     |      56
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะผู้บังคับบัญชา และนายทหารนักเรียนหลักสูตรอาวุโส รุ่นที่ 56 โรงเรียนเสนาธิทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องเอกภพวิทยาวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฐปน ชื่นบาล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และผู้บริหารคณะ ให้การต้อนรับ พลเรือตรี พิทักษ์ นิยาโส ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ คณะผู้บังคับบัญชา และนายทหารนักเรียนหลักสูตรอาวุโส รุ่นที่ 56 โรงเรียนเสนาธิทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานพร้อมฟังการสรุป เกี่ยวกับผลงานวิจัยของบุคลากร และหน่วยความเป็นเลิศด้านการวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งเยี่ยมชมโรงเรือนปลูกกัญชาทางการแพทย์ของศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ
14 พฤศจิกายน 2566     |      101
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าพบ Prof. Dr. Fuh-Jyh Jan the President of NCHU หารือความร่วมมือทางวิชาการและร่วมแสดงความยินดีในโอกาสดำรงตำแหน่งอธิการบดี
วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิากายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าพบ Prof. Dr. Fuh-Jyh Jan อธิการบดี National Chung Hsing University หารือความร่วมมือทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรระหว่างกัน  ทั้งนี้ รองศาสตราจารรย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีได้มอบของที่ระลึกในโอกาสแสดงความยินดีกับ Prof. Dr. Fuh-Jyh Jan ในโอกาสเข้ารับดำรงตำแหน่งอธิการบดีใหม่ ณ ห้องรับรองอธิการบดี ชั้น4 สำนักงานมหาวิทยาลัย National Chung Hsing University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
3 พฤศจิกายน 2566     |      146
มหาวิทยาลัยแแม่โจ้หารือความร่วมือทางวิชาการ College of Management, College of Agriculture and Natural Resources, National Chung Hsing University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าพบผู้บริหารและคณาจารย์ Collge of Management, College of Agriculture and Natural Resources, National Chung Hsing University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรระหว่างกัน ทั้งนี้ได้เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการน้ำเสียและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย โครงการพืชบำบัด (Horticultural Therapy) และการขยายพันธุ์กล้วยไม้แบบ Tissue culture ณ College of Agriculture and Natural Resources , National Chung Hsing University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
3 พฤศจิกายน 2566     |      115
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้รับการประเมินเข้าสู่การเป็นสมาชิกสามัญ (Regular Member) ของ University Consortium SEARCA ได้สำเร็จ
รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมาอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ UC Chief Executive Officer พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.วินิตรา ลีละพัฒนา รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ และ UC coordinator เข้าร่วมการประชุม 36th UC Executive Board Meeting ณ National Taiwan University โดยในการประชุมครั้งนี้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้รายงานผลการดำเนินงานและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ UC เพื่อการประเมินเข้าสู่การเป็นสมาชิกสามัญ (Regular Member) และผลการดำเนินงานได้ผ่านการประเมินและยอมรับเข้าสู่การเป็นสมาชิกอย่างสมบูรณ์ ซึ่งผลประโยชน์จากการได้รับการยอมรับเป็นสมาชิกสามัญนั้นได้แก่การมีสิทธิ์ได้รับทุนและงบประมาณสนับสนุนให้กับบุคลากรและนักศึกษา อาทิเช่น ทุนสนับสนุนการทำวิจัยสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ ทุนสนับสนุนการทำวิจัยร่วม ทุนสนับสนุนการเดินทางเข้าร่วมงานประชุม/สัมมนา ทุนสนับสนุนการแลกเปลี่ยนบุคลากร ทุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ ทุนสำหรับการจัดทำวิทยานิพนธ์ ทุนสำหรับเผยแพร่ผลงานวิจัย(วิทยานิพนธ์) ทุนสำหรับเดินทาง ทุนสำหรับการแลกเปลี่ยนนักศึกษา เป็นต้นMaejo University has successfully been accepted as a Regular Member of the University Consortium SEARCAAssociate Professor Dr. Weerapon Thongma serves as the President of Maejo University and the UC Chief Executive Officer together with Dr. Winitra Leelapattana, Deputy Dean of the International College and the UC coordinator, attended the 36th UC Executive Board Meeting at National Taiwan University. During this meeting, Maejo University reported its activities and initiatives related to UC for the purpose of assessment and consideration for regular membership. Maejo University's efforts were evaluated and accepted, granting them full membership. The benefits of being a regular member include access to funding and budgetary support for staff and students. This support encompasses various categories such as Faculty Grants, including Young Researcher Grants, Travel Grants for Research, Seed Fund for Collaborative Research, Travel Grants for Conferences/Seminars, and the Visiting Lecturer Program for Teaching Purposes. Additionally, there are Student Grants, which include Travel Grants, Thesis Grants for Thesis Production, Matching Grants for Mobility, and Thesis Grants for Research Activities/Publication Fees.
1 พฤศจิกายน 2566     |      119
ชาวแม่โจ้ ร่วมรำลึกถึง ศ.ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย อธิการบดีคนแรก คนต้นแบบลูกแม่โจ้
วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2566 ดร.อำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในงาน “วันวิภาต บุญศรี วังซ้าย” พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี นำทีมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ตัวแทนศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่นต่างๆ และนักศึกษา กล่าวสดุดี วางพวงมาลา เพื่อรำลึกถึง ศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย อธิการบดีคนแรก คนต้นแบบลูกแม่โจ้ ผู้ให้อมตะโอวาท “งานหนักไม่เคยฆ่าคน” โอกาสนี้ อาจารย์พัชรินทร์ สุกัณศีล ทายาทศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย ได้ให้เกียรติเข้าร่วมงาน พร้อมกันนี้ได้มอบทุนการศึกษา มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย ให้แก่นักศึกษาที่ผ่านการพิจารณา จำนวน 3 ทุน ร่วมด้วยศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่นต่างๆ ได้มอบทุนการศึกษาให้กับมหาวิทยาลัยและมูลนิธิฯ เพื่อใช้ในกิจกรรมต่อไป
1 พฤศจิกายน 2566     |      74
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มอบใบประกาศเกียรติคุณกับอาจารย์และนักวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้รับการจัดอันดับอยู่ในกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำระดับโลก “World’s Top 2% Scientists” ประจำปี 2023 โดย Stanford University
วันพุธที่ 25 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมรองผึ้ง ชั้น5 สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รองศาสตราจารย์ วีระพล ทองมา อธิการบดี เป็นประธานมอบประกาศเกียรติคุณกับอาจารย์และนักวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ได้รับการจัดอันดับอยู่ในกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำระดับโลก “World’s Top 2% Scientists” ประจำปี 2023 โดย Stanford University กลุ่มนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำระดับโลก “World’s Top 2% Scientists” ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่ติดอันดับ ประเภท ผลกระทบอ้างอิงเฉพาะปี ค.ศ.2023 สูงที่สุด ได้แก่1. Assoc. Prof. Dr. Rameshprabu Ramaraj วิทยาลัยพลังงานทดแทน สาขา Energy & Biotechnology2. รศ.ดร. เกรียงไกร ราชกิจ คณะวิทยาศาสตร์ สาขา Applied Mathematics & General Mathematics3. Dr. Prakash Bhuyar วิทยาลัยนานาชาติ สาขา Energy & Food Scienceทั้งนี้เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด (Stanford University) เผยแพร่ข้อมูลรายชื่อนักวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการอ้างอิงสูงที่สุดใน Top 2% ของโลก ในสาขาวิชาต่าง ๆ แบ่งออกเป็น 22 สาขาหลัก 174 สาขาย่อย ตามมาตรฐานการจัดหมวดหมู่ของ Science-Metrix โดยมาจากการศึกษาเรื่อง “Updated science-wide author databases of standardized citation indicators” ในวารสารวิชาการนานาชาติ PLOS BIOLOGY ซึ่งใช้ตัวชี้วัดที่หลากหลาย (citations, h-index, co-authorship adjusted hm-index, citations to papers in different authorship positions and a composite indicator (c-score)
25 ตุลาคม 2566     |      69
คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดพิธีเปิดป้ายอาคารหมู่บ้านนักพัฒนาการเกษตรดิจทัล Village of Ag Tech Makers (VAM)
วันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2566 ณ อาคารหมู่บ้านนักพัฒนาการเกษตรดิจทัล คณะบริหารธุรกิจ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีเป็นประธานเปิดป้ายอาคารหมู่บ้านนักพัฒนาการเกษตรดิจทัล Village of Ag Tech Makers (VAM) โดยมีพิธีทางศาสนาและพิธีเปิดป้ายอาคาร ทั้งนี้อาคารดังกล่าวได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ภายใต้มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (depa Digital Infrastructure Fund) เพื่อดำเนินโครงการหมู่บ้านนักพัฒนาเกษตรดิจิทัล Village of Ag Tech Makers (VAM) เพื่อเป็นสิริมงคลก่อนการดำเนินงานและเปิดใช้อาคารหมู่บ้านนักพัฒนาการเกษตรดิจิทัล (VAM) อย่างเป็นทางการ และเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขสำหรับบุคลากรและนักศึกษาในคณะบริหารธุรกิจต่อไป
24 ตุลาคม 2566     |      182
มหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าร่วมการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5/2566 พร้อมรับฟังการมอบนโยบายจาก รมว.อว.
วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมคำมอกหลวง  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย  รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วย  รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ รองอธิการบดี , รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง รองอธิการบดี  ,  รองศาสตราจารย์ จักรพงษ์ พิมพ์พิมล รองอธิการบดี  เข้าร่วมการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยครั้งที่ 5/2566 เพื่อติดตามการดำเนินงานและร่วมหารือในประเด็นต่าง ๆ   ทั้งนี้ นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้มอบนโยบาย “การขับเคลื่อนอุดมศึกษาตามนโยบายของรัฐและกระทรวง อว. ให้เป็น กระทรวงแห่งปัญญา กระทรวงแห่งโอกาส และการทรวงแห่งอนาคต” ในโอกาสนี้ผู้บริหารมหาวิททยาลัยแม่โจ้ได้มอบของที่ระลึกแสดงความยินดีแด่ นางสาวศุภมาส อิศรภักดี ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
22 ตุลาคม 2566     |      115
อธิการบดีให้การต้อนรับและรับมอบเงินสนับสนุนทุนการศึกษา “กองทุนคุณฉัตร พุ่มสุทัศน์”
วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีพร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ ผู้ช่วยอธิการบดี นางอรณุตรา จ่ากุญชร ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา นางรุ่งนภา รินคำ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา และบคุลากรงานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา ให้การต้อนรับและรับมอบเงินสนับสนุนทุนการศึกษาจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.งามทิพย์ และคุณสาธิต วิมลเกษม จำนวน 30,000 บาท เพื่อสมทบเข้ากองทุนการศึกษา “กองทุนคุณฉัตร พุ่มสุทัศน์” ศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่นที่ 11 ณ ห้องงานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 ศูนย์กิจการนักศึกษาแม่โจ้ อาคารอำนวย ยศสุข มหาวิทยาลัยแม่โจ้
20 ตุลาคม 2566     |      130
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ Central Luzon State University ประเทศฟิลิปปินส์ ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และรองศาสตราจารย์ ดร.เทพ พงษ์พานิช อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร วิทยาลัยนานาชาติ และคณะศิลปศาสตร์ ร่วมต้อนรับ Professor Dr. Edgar A. Orden อธิการบดี Central Luzon State University ประเทศฟิลิปปินส์ พร้อมด้วย Dr. Maria Excelsis M. Orden อดีตผู้อำนวยการ University's Research Program Office และ Associate Professor Dr. Emil F. Ubaldo หัวหน้า International Mobility Unit of the International Affairs Office เนื่องในโอกาสเยือนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการ และในโอกาสนี้ทั้งสองมหาวิทยาลัยได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรระหว่างกันต่อไป ณ ห้องรับรองอินทนิล ชั้น2 สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
20 ตุลาคม 2566     |      92
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ลงนามบันทึกข้อตกลง เดินหน้าสู่มหาวิทยาลัยอัจฉริยะและสังคมไร้เงินสด
รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ นายกมล ธนนิธาพร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงสู่การเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะและสังคมไร้เงินสด (MJU Smart Universityด้วยระบบบริหารจัดการทางการเงินผ่าน Krungthai Digital Platform ที่เชื่อมต่อการทำธุรกรรมดิจิทัลกับทุกกิจกรรมของมหาวิทยาลัยด้วยแอปพลิเคชัน MJU Mobile รวมถึงบัตรประจำตัวนักศึกษาและบุคลากรแบบ Smart ID Card ที่ใช้เป็นบัตรประจำตัวและบัตร ATM โดยมีผู้บริหารทั้งสองหน่วยงาน ร่วมเป็นสักขีพยานณ ห้องประชุมอินทนิล อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวันที่  19 ตุลาคม  2566การลงนามในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมพัฒนาการจัดการเรียน การสอน การบริหารจัดการ การวิจัย และการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ รวมถึงสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยมีสิ่งอำนวยความสะดวก พร้อมยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการด้านการศึกษาแก่นักศึกษา บุคลากร และผู้ใช้บริการ รวมถึงหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ตลอดจนระบบการชำระเงินต่าง ๆ โดยสามารถปรับใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ ให้สอดคล้องกับโลกยุคดิจิทัล เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ทันสมัยและสะดวกรวดเร็วขึ้นมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดอยู่ในกลุ่มที่ 2 พัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม มุ่งการจัดการศึกษาเพื่อเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ของประเทศในการพัฒนาเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และบริการ เน้นการเรียนการสอนควบคู่กับการปฏิบัติการจริงเพื่อพัฒนาสมรรถนะและทักษะในการทำงาน ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของธนาคารกรุงไทย ในการพัฒนากลุ่มการศึกษา มุ่งนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนาเพื่อยกระดับอย่างต่อเนื่อง  โดยพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีควบคู่ไปกับความรู้ทางการเงินและการทำธุรกรรมการเงินให้กับนักศึกษาและบุคลากรของสถาบัน เพื่อเตรียมพร้อมการเข้าสู่ Digital Economy ในอนาคต โดยสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างยั่งยืน
19 ตุลาคม 2566     |      280
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมงานเฉลิมฉลองวันชาติสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) วาระครบรอบ 112 ปี
วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2566 เวลา 18.30 น. ณ ห้องบอลรูม โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมงานเฉลิมฉลองวันชาติสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) โดยจัดขึ้นโดย สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย โดยมีคุณ Hsueh Hsiu-Mei รองผู้แทนสำนักงานกระทรวงการต่างประเทศไต้หวันประจำประเทศไทย เป็นประธานเปิดงาน ทั้งนี้วันที่ 10 ต.ค.ของทุกปีเป็นวันชาติของสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ซึ่งปีนี้เป็นการครบรอบ 112 ปี วันสำคัญนี้ยังเป็นช่วงเวลาแห่งการเน้นย้ำความมุ่งมั่นของไต้หวันในการรักษาสันติภาพ เสถียรภาพ และส่งเสริมการพัฒนาความเจริญรุ่งเรืองกับพันธมิตรระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศ
11 ตุลาคม 2566     |      140
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยการดำเนินการพัฒนาการศึกษาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมการเกษตร และเชิญเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานฉลองในวาระครบรอบ 90 ปี งานเกษตรแม่โจ้
วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2566  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยการดำเนินการพัฒนาการศึกษาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมการเกษตร โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ คุณวราภรณ์ โอสถาพันธุ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด  เป็นตัวแทนลงนาของทั้งสองฝ่าย พร้อมด้วยผู้บริหารคณะผู้บริหารทั้ง 2 หน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยาน สำหรับการลงนามดังกล่าวนั้นเพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือด้านงานวิจัย นักศึกษาฝึกงาน และองค์ความรู้ด้านการเกษตรร่วมกัน ทั้งนี้คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้มอบของที่ระลึกและเชิญเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานฉลองในวาระครบรอบ 90 ปี งานเกษตรแม่โจ้ ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 - 24 ธันวาคม 2566     ณ คูโบต้าฟาร์ม อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
6 ตุลาคม 2566     |      239