อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้
President of Maejo University

.

.

                

.

.

.

ข่าวกิจกรรม

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมประกอบพิธีสรงน้ำพระราชทานองค์พระนอนขอนตาลและพระเจดีย์ ประจำปี 2567 ณ วัดลัฎฐิวัน (วัดพระนอนขอนตาล)
วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2567 เวลา 17.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วย นางกัณณิกา ข้ามสี่ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมประกอบพิธีสรงน้ำพระราชทานองค์พระนอนขอนตาลและพระเจดีย์ ประจำปี 2567 ณ วัดลัฎฐิวัน (วัดพระนอนขอนตาล) ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ในการนี้ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานในพิธี ได้จุดเทียนธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เพื่อประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา จากนั้นได้เปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายสักการะ เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ก่อนเริ่มพิธีสรงน้ำพระราชทาน โดยเจ้าหน้าที่ได้ทำการลั่นฆ้อง จำนวน 3 ครั้ง เพื่อเป็นปฐมฤกษ์ในการสรงน้ำพระราชทานแก่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัด จำนวน 5 จุด ประกอบด้วย องค์พระพุทธรูปพระนอนขอนตาลศักดิ์สิทธิ์ , พระพุทธรูปได้ดั่งสมใจนึกปรารถนา , พระพุทธรูปพระพุทธเจ้าทันใจ , พระเจดีย์ และพระพุทธรูปพระเจ้าทันใจสวัสดิสิทธิรัตน์นพบุรี 720 ปี ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้อัญเชิญผ้าไตรพระราชทาน จำนวน 10 ไตร ถวายแด่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ที่ร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ในครั้งนี้ด้วย
22 มิถุนายน 2567
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567
วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ , ดร.ขุนศรี ทองย้อย นายกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับผู้ปกครองในโครงการผู้บริหารพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ประจำปี 2567 ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ปกครองได้รู้จักและรับทราบถึงนโยบายของมหาวิทยาลัยและแนวทางการใช้ชีวิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยตลอดหลักสูตร รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาแบ่งเบาภาระผู้ปกครองณ ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
22 มิถุนายน 2567
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ หารือในการสานต่อกิจกรรมตามความร่วมมือทางวิชาการ และติดตามประเมินผลโครงการฝึกอบรมระยะสั้นให้กับข้าราชการของกระทรวงเกษตรและปศุสัตว์
วันที่ 17 มิถุนายน 2567 (ช่วงบ่าย) รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ได้ไปเยือนกระทรวงเกษตรและปศุสัตว์ ราชอาณาจักรภูฏาน เพื่อหารือในการสานต่อกิจกรรมตามความร่วมมือทางวิชาการ และติดตามประเมินผลโครงการฝึกอบรมระยะสั้นให้กับข้าราชการของกระทรวงเกษตรและปศุสัตว์ ทั้งนี้ ได้เยี่ยมชมฟาร์มเกษตรและปศุสัตว์ของกระทรวงด้วยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ กระทรวงเกษตรและปศุสัตว์ ราชอาณาจักรภูฏาน ได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจทางวิชาการ (MOU) และสานต่อกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการ ด้านทุนการศึกษา โครงการจัดฝึกอบรมพัฒนาวิชาชีพระยะสั้น รวมทั้งการพัฒนาความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งทรัพยากรบุคคลและองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ของทั้งสองหน่วยงานมาอย่างยาวนาน โดยเริ่มต้นด้วยการได้รับทุนสนับสนุนจากสหภาพยุโรปเพื่อสนับสนุนภาค RNR (EUTCP) ระหว่างปี 2559 ถึง ปี 2563 โดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้จัดการฝึกอบรมพัฒนาวิชาชีพระยะสั้น 117 โครงการ ให้แก่บุคลากรของกระทรวงเกษตรและปศุสัตว์ จำนวน 624 ราย และทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ในหลักสูตรต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน 7 รายOn the afternoon of June 17, 2024, Associate Professor Dr. Weerapon Thongma, President of Maejo University, along with distinguished members of the University Council, the University Affairs Board, and the Dean of the International College, visited the Ministry of Agriculture and Livestock in the Kingdom of Bhutan. The visit aimed to discuss the continuation of activities under academic collaboration and to follow up and evaluate the short-term training programs for officials of the Ministry of Agriculture and Livestock. Additionally, they visited the ministry's agricultural and livestock farms.Maejo University and the Ministry of Agriculture and Livestock of the Kingdom of Bhutan have signed a Memorandum of Understanding (MOU) for academic collaboration. This partnership includes scholarship programs, short-term professional development training projects for Bhutanese personnel, and the development of cooperation in exchanging knowledge and human resources for the benefit of both entities. This collaboration began with funding support from the European Union to support the RNR sector (EUTCP) from 2016 to 2020, providing short-term training for 624 officials of the Ministry of Agriculture and Livestock of Bhutan and seven master's degree scholarships in various programs at Maejo University.
20 มิถุนายน 2567
มหาวิทยาลัยแม่โจ้หารือความร่วมมือกับคณะกรรมการของ BOC ในประเด็นที่มีความสนใจร่วมกันในด้านกีฬาระหว่างมหาวิทยาลัยและ BoC รวมทั้งการสนับสนุนการพัฒนาทักษะด้านกีฬาให้กับนักเรียนและนักศึกษาในราชอาณาจักรภูฏานจากมหาวิทยาลัยในประเทศไทยผ่านทาง BOC
วันที่ 17 มิถุนายน 2567 (ช่วงเช้า) รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ได้ไปเยือน Bhutan Olympic Committee (BOC) ราชอาณาจักรภูฏาน เป็นการหารือความร่วมมือกับคณะกรรมการของ BOC ในประเด็นที่มีความสนใจร่วมกันในด้านกีฬาระหว่างมหาวิทยาลัยและ BoC รวมทั้งการสนับสนุนการพัฒนาทักษะด้านกีฬาให้กับนักเรียนและนักศึกษาในราชอาณาจักรภูฏานจากมหาวิทยาลัยในประเทศไทยผ่านทาง BOCOn the morning of June 17, 2024, Associate Professor Dr. Weerapon Thongma, President of Maejo University, along with distinguished members of the University Council, the University Affairs Board, and the Dean of the International College, visited the Bhutan Olympic Committee (BOC) in the Kingdom of Bhutan. The purpose of the visit was to discuss potential collaborations with the BOC committee on mutual interests in sports between the university and the BOC. This includes supporting the development of sports skills for students in the Kingdom of Bhutan through Thai universities in collaboration with the BOC.
20 มิถุนายน 2567
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ทูลเกล้าๆถวายปริญญากิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระราชาธิบดี จิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรภูฏาน ในชั้นปริญญา “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการเกษตรอินทรีย์
วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ร่วมพิธีทูลเกล้าฯ ถวายปริญญากิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระราชาธิบดี จิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรภูฏาน ในชั้นปริญญา “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการเกษตรอินทรีย์” ณ พระบรมมหาราชวัง Dungkar Dzong เมืองพาโร ราชอาณาจักรภูฏานมหาวิทยาลัยแม่โจ้และราชอาณาจักรภูฏานมีความสัมพันธ์ทางด้านวิชาการที่แน่นแฟ้นมายาวนาน โดยมีการลงนามบันทึกความเข้าใจทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับ The Royal University of Bhutan และ Ministry of Agriculture and Livestock ที่เน้นกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการในหลายมิติ อาทิ ด้านทุนการศึกษา โครงการจัดฝึกอบรมพัฒนาวิชาชีพระยะสั้น ให้แก่บุคลากรของราชอาณาจักรภูฏาน รวมทั้งการพัฒนาความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งทรัพยากรบุคคลและองค์ความรู้ทั้งนี้ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 - 2565 ได้มีนักศึกษาต่างชาติชาวภูฏานที่ได้รับทุนการศึกษาจากรัฐบาลไทย สหภาพยุโรป และทุนส่วนตัว มาศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท ที่คณะผลิตกรรมการเกษตร คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี คณะบริหารธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม จำนวน 18 รายMaejo University is honored to confer upon His Majesty King Jigme Khesar Namgyel Wangchuck of the Kingdom of Bhutan the Honorary Doctorate Degree in Organic Agriculture Management.On June 19, 2024, Associate Professor Dr. Weerapon Thongma, President of Maejo University, along with distinguished members of the University Council, the University Affairs Board, and the Dean of the International College, attended a ceremony to present an honorary degree to His Majesty King Jigme Khesar Namgyel Wangchuck, the King of the Kingdom of Bhutan. The honorary degree, "Doctor of Philosophy in Organic Agriculture Management," was presented at the Dungkar Dzong Royal Palace in Paro, Bhutan.Maejo University and the Kingdom of Bhutan have maintained a strong academic relationship for a long time. They have signed a Memorandum of Understanding (MOU) with The Royal University of Bhutan and the Ministry of Agriculture and Livestock, focusing on various dimensions of academic cooperation. This includes scholarship programs, short-term professional development training projects for Bhutanese personnel, and the development of collaboration in the exchange of knowledge and human resources.From the academic year 2008 to 2022, 18 Bhutanese international students, funded by the Thai government, the European Union, and personal funds, have studied undergraduate and graduate programs at Maejo University. These programs span the Faculty of Agricultural Production, the Faculty of Animal Sciences and Technology, the Faculty of Business Administration, the Faculty of Science, the School of Administrative Studies, and the Faculty of Architecture and Environmental Design.
21 มิถุนายน 2567
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ต้อนรับคณะจาก National Pingtung University (NPTU), Taiwan ในโอกาสเยือนมหาวิทยาลัยแม่โจ้หารือความร่วมมือทางวิชาการ
วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รักษาการแทนอธิการบดี พร้อมด้วย ผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้การต้อนรับ Prof.Dr.Robert Y.S. Chen, President, Prof.Dr.Kelvin H.-C. Chen, Dean Office of International Affairs และ Ms. Chi-Hui Chung, Project Assistant, Office of International Affairs จาก National Pingtung University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ในโอกาสมาเยือนมหาวิทยาลัยแม่โจ้เพื่อหารือและสานต่อกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ ระหว่างทั้งสองมหาวิทยาลัยต่อไป พร้อมกันนี้ ได้เยือนคณะวิทยาศาสตร์เพื่อเจรจาความร่วมมือทางวิชาการในการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษา และเยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ ห้องรับรองอินทนิล ชั้น2 สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้19 June 2024, Assistant Professor Pawin Manochai, Acting President of Maejo University together with the executives welcomed Professor Dr. Robert Y. S. Chen, the President, Professor Dr. Kelvin H. -C. Chen, the Dean of the Office of International Affairs, and Ms. Chi-Hui Chung from National Pingtung University, Taiwan (ROC) to discuss about academic collaborations to strengthen a long-term relationship between the two universities.
19 มิถุนายน 2567