อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้
President of Maejo University
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ต้อนรับผู้บริหารกระกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการลำไยคุณภาพ
วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น5 สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดีกล่าวต้อนรับ ดร.ธนสาร ธรรมสอน ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี นายรัตนะ สวามีชัย คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายนิรันดร์ มูลธิดา รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และในคณะ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานการบริหารการจัดการลำไยคุณภาพ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนและพัฒนาตลาดสินค้าและผลิตภัณฑ์ลำไยในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือ ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้าง Platform กลางเพื่อเชื่อมโยงตลาดสินค้าและผลิตภัณฑ์ลำไยทั้งในและต่างประเทศ สร้างภาพลักษณ์ของสินค้าและผลิตภัณฑ์ลำไยให้เป็นที่รู้จักและผู้บรีโภคเข้าถึง
20 พฤษภาคม 2567     |      21
Math แม่โจ้ อันดับ 2 ของประเทศ จากการประกาศผลของ SCImago 2024
??Math แม่โจ้ อันดับ 2?? ของประเทศ???? จากการประกาศผลของ SCImago 2024สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับการจัดอันดับ ที่โดดเด่น ติดอันดับ 2 ของประเทศ ในด้านการวิจัย นวัตกรรม และสังคม ประเภทสาขาวิชา Mathematics (ระดับประเทศ) จากมหาวิทยาลัย 20 แห่ง ในประเทศไทยโดยการประกาศผลของ SCImago Institutions Ranking ประจำปี 2024 ซึ่งมีเกณฑ์การพิจารณาจากผลงาน 3 ด้าน ดังนี้1. ด้านการวิจัย (Research 50%) ที่พิจารณาจากจำนวนผลงานการตีพิมพ์ เผยแพร่ จำนวนการอ้างอิง จำนวนผู้เขียน ที่เกี่ยวข้องกับผลงานวิชาการและผลงานวิจัย ของสถาบันนั้น ๆ ในฐานข้อมูลทางวิชาการ SCOPUS2. ด้านนวัตกรรม (Innovation 30%) พิจารณาจากด้านความรู้ที่เป็นนวัตกรรม สิทธิบัตร หรือผลงานตีพิมพ์ทางวิทยาศาสตร์ จากสถาบันที่อ้างถึงในสิทธิบัตร โดยพิจารณา ข้อมูลมาจาก PATSTAT3. ด้านสังคม (Societal 20%) พิจารณาจาก ขนาดของเว็บ จำนวนหน้าเว็บ ที่เชื่อมโยงกับ URL ของสถาบัน จำนวนเครือข่าย (subnets) ที่เชื่อมโยง การเข้าถึงกับเว็บไซต์ของสถาบันนั้น และปริมาณเอกสาร และข่าวสารต่าง ๆ ของสถาบันที่เผยแพร่อยู่ใน social mediaที่มา: https://www.scimagoir.com/rankings.php?country=THA&area=2600&ranking=Cr. Math แม่โจ้
14 พฤษภาคม 2567     |      29
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง
วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2567 ที่ห้องประชุม E117 ชั้น1 อาคารเรียนรวมสาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะพยาบาลศาสตร์ทั้งนี้โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพ “พยาบาลพี่เลี้ยง” สำหรับพยาบาลในแหล่งฝึกให้มีความเชี่ยวชาญด้านการสอนในคลินิกและแสดงบทบาทของพยาบาลพี่เลี้ยงในด้านการสอน การนิเทศและส่งเสริมศักยภาพและเจตคติที่ดีของนักศึกษาพยาบาล รวมถึงเป็นการพัฒนาความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและสถานบริการ
13 พฤษภาคม 2567     |      29
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ School of Management Jiangsu University สาธารณรัฐประชาชนจีน หารือความร่วมมือด้านการศึกษาและวิจัยระหว่างกัน
วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยะดา ชัยเวช คณบดีคณะบริหารธุรกิจ และผู้บริหารคณะ ให้การต้อนรับคุณ Zhu Yongyue คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ( School of Management Jiangsu University ) สาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสเดินทางมาร่วมหารือความร่วมมือด้านการศึกษาและวิจัยระหว่างกัน ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ :  ข้อมูลจาก คณะบริหารธุรกิจ
10 พฤษภาคม 2567     |      53
มหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นเจ้าภาพการประชุมสามัญที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.) ครั้งที่ 2/2567
     วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น5 สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยของรัฐ และมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ เข้าร่วมประชุมจำนวน 25 สถาบัน ในการประชุมสามัญที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.) ครั้งที่ 2/2567 โดยสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นเจ้าภาพการจัดประชุม     ทั้งนี้ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อภิชาต โสภาแดง ประธาน ทคบร. และคณบดีวิทยาลัยพหุวิทยาการและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้ดำเนินการประชุม
9 พฤษภาคม 2567     |      64
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง (กปส.) ครั้งที่ 1/2567 ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล
วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น. ที่ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง (กปส.) ครั้งที่ 1/2567ทั้งนี้ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง (กปส.) ครั้งที่ 1/2567 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมี นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง นายอําพน กิตติอําพน องคมนตรี ที่ปรึกษาสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง และร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สำหรับที่ประชุมได้มีการพิจารณาและเห็นชอบในประเด็นสำคัญ ดังนี้1. เห็นชอบ (ร่าง) แผนการวิจัยพื้นที่สูง ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2567-2570) เพื่อใช้เป็นกรอบการดำเนินงานด้านการวิจัยบนพื้นที่สูงของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมอบหมายให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พิจารณาให้การสนับสนุนการดำเนินงานและงบประมาณต่อไป2. เห็นชอบกรอบคำของบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานต่าง ๆ ที่สนับสนุนงานพัฒนาพื้นที่สูง งานโครงการหลวง และโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และมอบให้สำนักงบประมาณพิจารณาให้การสนับสนุนกรอบงบประมาณให้กับหน่วยงานร่วมบูรณาการ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่สูงต่อไป3. เห็นชอบการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อแก้ไขบนพื้นที่สูงในพื้นที่ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนต่อไปโอกาสนี้ นายกฯ ได้ชื่นชมการดำเนินงานของโครงการหลวงที่เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างมาก โดยรัฐบาลยินดีพร้อมให้การสนับสนุนการดำเนินงานโครงการหลวงให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่กำหนดไว้ข้อมูลจาก : งานประสานงาน กองกลาง และ ทำเนียบรัฐบาล
8 พฤษภาคม 2567     |      91
ประธานเปิดกิจกรรม MAID STARTUP BOOSTER: การบ่มเพาะสตาร์ทอัพหน้าใหม่ในย่านนวัตกรรมเกษตรและอาหารแม่โจ้
รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานเปิดกิจกรรม MAID STARTUP BOOSTER: การบ่มเพาะสตาร์ทอัพหน้าใหม่ในย่านนวัตกรรมเกษตรและอาหารแม่โจ้วันที่ 4 พฤษภาคม 2567การสร้างแบรนด์ • เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร •การตั้งราคาผลิตภัณฑ์วันที่ 5 พฤษภาคม 2567การจัดการบัญชี-ภาษี / TAM SAM SOMวันที่ 11 พฤษภาคม 2567Business Model Canvas: Workshopวันที่ 12 พฤษภาคม 2567Value Proposition: Workshopวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2567Business Plan: Workshopและ Mentoring Sessions รายทีมตลอดเดือนมิถุนายน 2567ทาง ZOOM MEETING
7 พฤษภาคม 2567     |      35
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ กระทรวงเกษตรและปศุสัตว์ ราชอาณาจักรภูฏาน
วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2567 เวลา 14.15 น. ที่ห้องรับรองอินทนิล ชั้น2 สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานต้อนรับและร่วมลงนามในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ กระทรวงเกษตรและปศุสัตว์ ราชอาณาจักรภูฏาน โดยมี นาย Dasho Thinley Namgyel ปลัดกระทรวงเกษตรและปศุสัตว์ ราชอาณาจักรภูฏาน เป็นผู้แทนลงนามความร่วมมือทั้งนี้พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการมีวัตถุประสงค์เพื่อทดแทนฉบับเดิมที่หมดอายุความร่วมมือไปแล้ว และเพื่อให้การดําเนินการในโครงการทุนการศึกษาด้านการเกษตรและการพัฒนาวิชาชีพ โดยรัฐบาลของราชอาณาจักรภูฏาน ต่อไป
3 พฤษภาคม 2567     |      60
สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร จัดพิธีรดน้ำดำหัวผู้อาวุโส ประจำปี 2567
วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2567 สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดพิธีดำหัวผู้อาวุโส ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และผู้บริหารสำนักวิจัยฯ เนื่องในเทศกาลปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2567 นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รักษาการรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ ผู้บริหาร และบุคลากรสำนักวิจัยฯและมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ โอสถาพันธุ์ อดีตผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นตัวแทนผู้อาวุโส ในการกล่าวขอขมาและขอพร ณ ห้องรับรอง ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
1 พฤษภาคม 2567     |      42
ทั้งหมด 17 หน้า