อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้
President of Maejo University
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ต้อนรับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ในงานเสวนาเรื่อง " สกสว. หน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น5 สำนักงานมหาวิทยาลัย รองศาสตราจาร์ ดร.วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ์ รองผู้อำนวยการ และคณะ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ในงานเสวนา เรื่อง “สกสว. (Site visit) หน่วยงานที่ได้รับกสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม : เพื่อแลกเปลี่ยนและทำความเข้าใจการบริหารจัดการแผนงานและงบประมาณ ที่นำไปสู่การประเมินศัพยภาพของหน่วยงาน (Past Performance)”
1 มีนาคม 2567     |      23
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ บริษัทไฮโดรไทยจำกัด
 วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ห้องประชุมเอกภพวิทยา อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานต้อนรับร่วมลงนามในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ บริษัท ไฮโดรไทย จำกัด โดยมี คุณไพฑูรย์ ติโลกวิชัย ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด บริษัท ไฮโดรไทย จํากัด เป็นผู้แทนลงนามบันทึกความเข้าใจ     ทั้งนี้พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างองค์ความรู่และสร้างขีดความสามารถการบูรณาการด้านวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์ข้าว การใช้ปุ๋ย และการจัดการดิน เพื่อการเพาะปลูกข้าวร่วมกัน
29 กุมภาพันธ์ 2567     |      67
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะ "พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย" เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2567
วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 ที่บริเวณลานพระอนุสาวรีย์กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นางสาวกมลวรรณ นุชัย สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานวันสหกรณ์แห่งชาติประจำปี 2567 โดยการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย กล่าวต้อนรับ , รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ จรรยาสุภาพ นักสหกรณ์แห่งชาติ อ่านสาส์นวันสหกรณ์แห่งชาติจากนายกรัฐมนตรี สำหรับการจัดงานดังกล่าวนั้น คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ สันนิบาตสหกรณ์, ขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดเชียงใหม่ และผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมกันจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ วางพวงมาลาสักการะ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ "พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทยพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ มีพระนามเดิมว่า พระองค์เจ้ารัชนีแจ่มจรัส เป็นโอรสในกรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ และจอมมารดาเลี่ยม ประสูติเมื่อวันพุธที่ 10 มกราคม 2419 ขณะทรงดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมพาณิชย์และสถิติพยากรณ์ ทรงเล็งเห็นว่าการช่วยกู้ฐานะชาวนาให้พ้นจากภาวะหนี้สินพอกพูนได้นั้น ก็คือการจัดตั้งสหกรณ์ ทรงส่งเสริมให้มีการทดลองจัดตั้งสหกรณ์ขึ้นเป็นแห่งแรกคือ สหกรณ์วัดจันทร์ ไม่จำกัดสินใช้ที่จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2459 และทรงดำรงตำแหน่งนายทะเบียนสหกรณ์ พระองค์แรก โดยทรงเป็นผู้นำในการเผยแพร่อุดมการณ์สหกรณ์ การช่วยตนเอง และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จนเป็นที่แพร่หลายทั่วราชอาณาจักร ทรงส่งเสริมให้มีการกำหนดระเบียบ ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ต่างๆ คอยควบคุมการตรวจสอบสอบบัญชี การรับส่งเงินและแนะนำวิธีการดำเนินงานสหกรณ์ รวมทั้งพัฒนางานสหกรณ์จนมีการก่อตั้งสหกรณ์อื่นๆอย่างแพร่หลายไปทั่วประเทศ จนได้รับการยกย่องจาก กระบวนการสหกรณ์ ให้เป็น "พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย"ภาพ : คณะเศรษฐศาสตร์
27 กุมภาพันธ์ 2567     |      41
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมปาฐกถาในงาน Indonesian-Thailand Students Bilateral Meeting 2024 (อินโดนีเซีย) ผ่านระบบออนไลน์
วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.00 น, (ตามเวลาประเทศไทย) รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมปาฐกถาในงาน Indonesian-Thailand Students Bilateral Meeting 2024 ผ่านระบบออนไลน์ โดยมี Prof. Dr. Muhammad Abdy, M.Si. อธิการบดี Universitas Sulawesi Barat สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เป็นประธานเปิดงาน ทั้งนี้งานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้านวิชาการ โดยมีการบรรยายพิเศษในเรื่องของการเมือง การปกครอง การเกษตร และการท่องเที่ยว ตลอดจนเป็นเวทีในการหารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันต่อไป
26 กุมภาพันธ์ 2567     |      54
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะ จัดขึ้นโดย กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่
วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ที่โรงแรมเชียงใหม่แมริออทโฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมงานวันชาติญี่ปุ่นและฉลองวาระวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระจักรพรรดินารุฮิโตะ แห่งประเทศญี่ปุ่น เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 64 พรรษา โดยมีนายฮิกุจิ เคอิจิ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ให้การต้อนรับในการเข้าร่วมงานดังกล่าวโอกาสนี้ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ในนามของประชาชนชาวเชียงใหม่ ขอขอบคุณท่านกงสุลใหญ่ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกท่านของสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ที่ได้ทุ่มเทและมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เพื่อสร้างคุณประโยชน์แก่ท้องถิ่นนี้และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชาวญี่ปุ่นและชาวไทยในภาคเหนือ ให้แน่นแฟ้นและมั่นคง ยิ่งขึ้นสืบไป ทั้งนี้ เนื่องในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระจักรพรรดินารุฮิโตะ แห่งประเทศญี่ปุ่น ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 64 พรรษา ในนามของจังหวัดเชียงใหม่ ขอสมเด็จพระจักรพรรดิและสมเด็จพระจักรพรรดินี ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง มีพระชนมายุ ยิ่งยืนนาน และเป็นมิ่งขวัญของปวงพสกนิกรตลอดไป
23 กุมภาพันธ์ 2567     |      73
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ให้การต้อนรับเลขานุการโทฝ่ายการศึกษา สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย
วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้การต้อนรับ Mrs. Ann Y.H. Hsueh เลขานุการโทฝ่ายการศึกษา สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย ในการมาเยือนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อเข้าพบและแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ พร้อมนี้ ได้หารือเกี่ยวกับทุนการศึกษาต่อ ทุนเรียนภาษาจีน สำหรับนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ รวมทั้งได้มีการส่งบุคลากรจากสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) มาสอนภาษาจีนแมนดารินเพื่อพัฒนาทักษะให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้อย่างต่อเนื่อง
23 กุมภาพันธ์ 2567     |      70
พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เลขาธิการและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ประชุม ติดตามการปฎิบัติงานมูลนิธิโครงการหลวง และเปิดร้านจุดจำหน่ายสินค้าโครงการหลวงมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมูลนิธิโครงการหลวง และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยในปี 2567 มีกรอบการดำเนินงานวิจัยร่วมกัน 2 กรอบ ได้แก่ ด้านสังคมและการศึกษา มุ่งเน้นศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสังคมบนพื้นที่สูง รองรับการพัฒนาชุมชนสู่อนาคต และด้านนวัตกรรม ได้พัฒนาโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ กระบวนการอบแห้งพืช การผลิตเมล็ดพันธุ์ การพัฒนาพันธุ์พืชและเทคโนโลยีการผลิตพืช นวัตกรรมวิศวกรรมเครื่องมือเพื่อการเกษตรและแปรรูป การออกแบบระบบและการจัดเก็บฐานข้อมูลขนาดใหญ่ หรือ Big Data โครงการหลวงนอกจากนี้ ยังให้การสนับสนุนพื้นที่ของมหาวิทยาลัย ในโครงการกองทุนปุ๋ยอินทรีย์และไฮโดรโพนิกส์ โดยองคมนตรีได้เยี่ยมชมศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ด้วยจากนั้น ไปเปิดจุดจำหน่ายสินค้าโครงการหลวง ซึ่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้มอบอาคารคาวบอย แก่มูลนิธิฯ เพื่อเป็นจุดจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากการส่งเสริมเกษตรกรบนพื้นที่สูง เพื่อขยายช่องทางการกระจายสินค้าภายใต้มาตรฐานการผลิตของโครงการหลวง สอดรับเป้าหมายการเป็นมหาวิทยาลัยเกษตรอินทรีย์ มหาวิทยาลัยสีเขียว และมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศ โดยอยู่ในพื้นที่ตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ ด้านหน้ามหาวิทยาลัยฯ ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. ทุกวัน
21 กุมภาพันธ์ 2567     |      149
ทั้งหมด 12 หน้า