อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้
President of Maejo University
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 46 ประจำปีการศึกษา 2565-2566 (วันที่สอง)
วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์  2567  เวลา 13.02 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2565-2566 (ครั้งที่ 46) เป็นวันที่สอง โดยมีบัณฑิตจากคณะผลิตกรรมการเกษตร คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม วิทยาลัยพลังงานทดแทน  คณะเศรษฐศาสตร์ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว คณะศิลปะศาสตร์ และ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร เข้ารับมอบปริญญาบัตร จำนวน 906 ราย ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีรากฐานทางการเกษตรที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศ มีวิสัยทัศน์เป็น “มหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีความเป็นเลิศทางการเกษตรในระดับนานาชาติ” และพร้อมก้าวสู่ทศวรรษใหม่แห่งการเปลี่ยนแปลง การเป็นมหาวิทยาลัยกลุ่ม 2 ที่มุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยี และส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ของประเทศในการพัฒนาเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และบริการ  ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยแม่โจ้เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี จำนวน 58 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 22 หลักสูตร ระดับปริญญาเอก 10 หลักสูตร มีนักศึกษาจำนวน 19,009  คน  มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์ ที่หลากหลาย สู่การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ มีความร่วมมือกับหน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน ในการดำเนินงาน เพื่อสร้างสังคมแห่งเกษตรกรรมที่ทันสมัยและอุดมด้วยปัญญาพัฒนาต่อยอดงานวิจัยและรับใช้สังคมอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งร่วมกับชุมชนและสังคมสร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่การดูแลสุขภาวะ ที่ดี โดยมีการเกษตร เป็นรากฐาน ควบคู่กับการตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน
20 กุมภาพันธ์ 2567     |      129
ขอขอบคุณผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และทุกภาคส่วนที่เป็นกำลังสำคัญ ทำให้พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ ๔๖ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
ขอขอบคุณผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และทุกภาคส่วนที่เป็นกำลังสำคัญ ทำให้พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ ๔๖ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ขอแสดงความยินดีกับผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ โล่ศิษย์เก่าแม่โจ้ดีเด่น บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาทุกท่าน ขอให้ทุกท่านเดินทางกลับยังภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ และยินดีต้อนรับทุกท่านกลับสู่อ้อมอกแม่โจ้ “มหาวิทยาลัยแห่งชีวิต” ตลอดไปรองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมาอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗
19 กุมภาพันธ์ 2567     |      45
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 46 ประจำปีการศึกษา 2565-2566 (วันแรก)
วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 12.25 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2565-2566 (ครั้งที่ 46) เป็นวันแรก ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต เข้ารับมอบปริญญาบัตร จำนวน 1,033 ราย แยกเป็นระดับบัณฑิตศึกษา(ป.โท - ป.เอก) จำนวน 116 ราย ระดับปริญญาตรี 917 ราย ในการนี้ สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีมติอนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ให้แก่ผู้สร้างคุณประโยชน์ต่อองค์กรและสังคมประเทศชาติมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี จำนวน 10 ราย ดังนี้ผู้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 9 ราย ได้แก่ 1. นางสาวจารุวรรณ โชติเทวัญ ประธานสายบัญชี การเงิน ประธานสายการตลาดต่างประเทศ และ เลขานุการประธานกรรมการบริหาร บริษัท สหฟาร์ม จำกัด และบริษัทในเครือ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล2. นายเจริญ แก้วสุกใส ผู้บริหาร บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร3. นายโชตินรินทร์ เกิดสม (แม่โจ้รุ่น 53) รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์4. นายถาวร สงคราม (แม่โจ้รุ่น 54) ประธานกรรมการ บริษัท โอท๊อป-มาดเท่ จำกัด ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์5. นายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตติมศักดิ์ สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง6. นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการ กลุ่มมิตรผล ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ7. นายประธาน ปิ่นแก้ว (แม่โจ้รุ่น 49) ประธานกรรมการ บริษัท 9 แกลเลอรี่ จำกัด ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ8. พล.ต.อ. มนู เมฆหมอก กรรมการข้าราชการตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารศาสตร์9. นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัตแพร่ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการชุมชนผู้ได้รับปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 1 ราย ได้แก่1. นายสามารถ ลี้ธีระนานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สามารถเกษตรยนต์ จำกัด ปรัชญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
20 กุมภาพันธ์ 2567     |      884
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมผู้บริหาร ให้การต้อนรับและให้กำลังใจ บัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่ทยอยเข้ารายงานตัวตามขั้นตอน ในพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 256-2566 (ครั้งที่ 46)
วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมผู้บริหาร ให้การต้อนรับและให้กำลังใจ บัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่ทยอยเข้ารายงานตัวตามขั้นตอน ณ ลานอนันต์ปัญญาวีร์ อาคารอำนวย ยศสุข เพื่อเตรียมเข้าพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 256-2566 (ครั้งที่ 46) ที่จะมีขึ้นในวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยในปีนี้มีบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต จำนวน 2,059 ราย เข้าร่วมพิธี ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
15 กุมภาพันธ์ 2567     |      86
Shan Community College (SCC) รัฐฉาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เยือนมหาวิทยาลัยแม่โจ้หารือความร่วมมือทางวิชาการ
วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องรับรองอินทนิล ชั้น2 สำนักงานมหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร Shan Community College (SCC) รัฐฉาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ในโอกาสเยือนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ในการเข้าหารือความร่วมมือทางวิชาการด้านหลักสูตร การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ต่างๆระหว่างกันShan Community College, Myanmar visited Maejo University to discuss academic collaborations. 12 February 2024, Associate Professor Dr. Weerapon Thongma, President of Maejo University, along with the university executives welcomed, Ms. Nang Haeo Hseng - President of Shan Community College, Mr Sai Oo - Chair of Advisory Board, and the company from Shan Community College to Maejo University to discuss the possibilities of their curriculum and academic collaborations.
12 กุมภาพันธ์ 2567     |      69
สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร จัดโครงการฝึกอบรมเรื่องนักวิจัยพบแหล่งทุนหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)
วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น5 สำนักงานมหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานเปิดโครงการโครงการฝึกอบรมเรื่องนักวิจัยพบแหล่งทุนหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาวิจัยของมหาวิทยาลัยให้สามารถจัดทำข้อเสนอโครงการที่สอดคล้องกับนโยบายของประเทศและแหล่งทุนในการเพิ่มโอกาสในการได้รับทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) บรรยายเรื่องแนวทางการสนับสนุนทุนวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อพัฒนาและขีดความสามารถของประเทศ
9 กุมภาพันธ์ 2567     |      65
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะผลิตกรรมการเกษตร คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ บริษัทกรีนแวลลู จำกัด
วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567  ผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดย รศ.ดร. วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะผลิตกรรมการเกษตร คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ บริษัทกรีนแวลลู จำกัด โดยมี รศ.ดร. พุฒิสรรค์ เครือคำ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร รศ.ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร และคุณไพฑูรย์ เบ้าลี กรรมการผู้จัดการบริษัทกรีนแวลลู จำกัด พร้อมด้วย ผศ.ดร.ชนาพร ขันธบุตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์ และคุณวินัย เบ้าลีผู้จัดการทั่วไป บริษัทกรีนแวลลู จำกัด ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน ทั้งนี้ การลงนามดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อประสานความร่วมมือทางวิชาการ สหกิจศึกษา การวิจัย และการให้บริการวิชาการของบุคลากร และนักศึกษาภายใต้การถ่ายทอดความรู้จากสถานการณ์จริงในสถานประกอบการของบริษัท รวมถึงเพื่อสร้างเครือข่ายและบูรณาการกิจกรรมร่วมกันตามพันธกิจของทั้งสองฝ่าย ณ บริษัทกรีนแวลลู จำกัด จังหวัดปทุมธานีAn MOU signing ceremony was held this morning between Green Value Company Limited and Maejo University's Faculties of Agricultural Production and of Digital Information and Communication. University President, Associate Professor Dr Weeraphon Thongma, and Managing Director, MrPaitoonBaolee, represented both parties in the signing ceremony, witnessed by Associate Professor Dr Phutthisan Khueakham, Dean of Faculty of Agricultural Production, Associate Professor Dr Somkiat Chaiphibun, Dean of Faculty of Digital Information and Communication, and Asistant Professor Dr Chanaporn Khantabutr, Dean of Faculty of Liberal Arts, and Mr Winai Baolee, General Manger of Green Value Company Limited. The MoU aims to build up academic collaborations, cooperative education, and academic services for both parties.
7 กุมภาพันธ์ 2567     |      98
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะศิลปศาสตร์ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ บริษัทน้ำตาลมิตรผล จำกัด และบริษัทในเครือ
วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดย รศ.ดร. วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะศิลปศาสตร์ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับบริษัทน้ำตาลมิตรผล จำกัด และบริษัทในเครือโดยมี ผศ.ดร.ชนาพร ขันธบุตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์ รศ.ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร และ คุณกิจพัฒน์ ตระกูลเมฆี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล บริษัทน้ำตาลมิตรผล จำกัดพร้อมด้วย ผศ.ดร. ฐปน ชื่นบาล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และคุณไพฑูรย์ ประภาถะโร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารและสนับสนุนกลุ่มงานอ้อย บริษัทน้ำตาลมิตรผล จำกัด ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน ทั้งนี้ การลงนามดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อประสานความร่วมมือทางวิชาการ สหกิจศึกษา การวิจัย และการให้บริการวิชาการของบุคลากร และนักศึกษาภายใต้การถ่ายทอดความรู้จากสถานการณ์จริงในสถานประกอบการของบริษัท รวมถึงเพื่อสร้างเครือข่ายและบูรณาการกิจกรรมร่วมกันตามพันธกิจของทั้งสองฝ่าย ณ บริษัทน้ำตาลมิตรผล จำกัด ด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
7 กุมภาพันธ์ 2567     |      100
มหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าเยี่ยมคารวะและสวัสดีปีใหม่ 2567 คุณฮิกุจิ เคอิจิ กงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่
วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.00 น. ที่อาคารแอร์พอร์ต บิซิเนส พาร์ก จังหวัดเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี , รองศาสตราจารย์ ดร.ระพีพันธ์ แดงตันกี คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ เข้าเยี่ยมคารวะและสวัสดีปีใหม่ 2567 คุณฮิกุจิ เคอิจิ กงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ พร้อมกันนี้ ได้มีการหารือกระชับความสัมพันธ์ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และสถานบันการศึกษาในประเทศญี่ปุ่น5 February 2024, Associate Professor Dr. Weerapon Thongma, President of Maejo University, together with Associate Professor Dr. Rapeephun Dangtungee, Dean of International College, and the officials from Maejo University visited the Consulate General of Japan in Chiang Mai to greet the Consul General Higuchi Keiichi on the occasion of New Year 2024 and to discuss academic connections between Maejo University and Japan.
5 กุมภาพันธ์ 2567     |      101
มหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าเยี่ยมคารวะและสวัสดีปีใหม่ 2567 คุณลิสา เอ. บูเจนนาส กงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา ประจำจังหวัดเชียงใหม่
วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. ที่สถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา จังหวัดเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี , รองศาสตราจารย์ ดร.ระพีพันธ์ แดงตันกี คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ เข้าเยี่ยมคารวะและสวัสดีปีใหม่ 2567 คุณลิสา เอ. บูเจนนาส กงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา ประจำจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมกันนี้ ได้มีการหารือกระชับความสัมพันธ์ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และสถานบันการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา5 February 2024, Associate Professor Dr. Weerapon Thongma, President of Maejo University, together with Associate Professor Dr. Rapeephun Dangtungee, Dean of International College, and the officials from Maejo University visited the Consulate General of the United States in Chiang Mai to greet the Consul General on the occasion of New Year 2024 and to discuss academic connections between Maejo University and the United States
5 กุมภาพันธ์ 2567     |      109
เข้าเยี่ยมคารวะและสวัสดีปีใหม่ 2567 คุณจักริน วังวิวัฒน์ กงสุลกิตติมศักดิ์แคนนาดา ประจำจังหวัดเชียงใหม่
วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 นางประทุมทิพย์ ดวงดีทวีรัตน์ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยบุคลากร ได้รับมอบหมายจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี เข้าเยี่ยมคารวะและสวัสดีปีใหม่ 2567 คุณจักริน วังวิวัฒน์ กงสุลกิตติมศักดิ์แคนาดา ประจำจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมกันนี้ ได้มีการหารือกระชับความสัมพันธ์ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และสถานบันการศึกษาในประเทศแคนาดา ซึ่งกงสุลกิตติมศักดิ์แคนาดา ประจำจังหวัดเชียงใหม่ มีความยินดีให้ความช่วยเหลือและประสานงานกับฝ่ายการศึกษา สถานเอกอัครราชทูตแคนาดา ประจำประเทศไทย ในการแนะนำข้อมูลด้านทุนการศึกษา การแลกเปลี่ยนนักศึกษา ของประเทศแคนาดาให้กับบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้
2 กุมภาพันธ์ 2567     |      115
ทั้งหมด 12 หน้า